به محتویات منتقل شوید
Yrittäjän sosiaaliturva

تأمینات اجتماعی افراد کاسب یا تاجر

منتشر شده11.03.2024
در صورتی که کار کسب و کار شما در فنلاند به پایان برسد، حق دارید به عنوان صاحب کسب و کار، کمک هزینه بیکاری دریافت کنید. اگر می خواهید کمک هزینه بیکاری که به نسبت حقوق و درآمد قبلی پرداخت می شود را دریافت کنید، به عضویت صندوق بیکاری افراد دارای فعالیت صنفی و تجاری (yrittäijen työttömyyskassa) درآیید. برای صاحبین کسب و کار، در نقاط مختلف فنلاند خدمات مشاوره ای رایگان زیادی وجود دارد.

تأمینات بیکاری افراد کاسب یا تاجر

همچنین افراد کاسب یا تاجر نیز از حق دریافت کمک هزینه بیکاری برخوردارند. زمانی فرد کاسب یا تاجر بیکار بحساب می آید که فعالیت کاری و تجاری اش را به اتمام رسانده و یا اینکه سهم خود را از محل کسب یا شرکت، بفروشد. فعالیت های صنفی و تجاری ممکن است بعلت تفتیش و بازرسی محل کار و یا طلاق، به فروش، تخلیه کردن محل کار و یا ورشستگی منجر شود. در صورتی شخص کاسب یا تاجر بیکار محسوب می شود که فعالیت کاری وی بمدت چهار ماه متوقف شده باشد.

اگر مجبور به پایان دادن به فعالیت صنفی و تجاری خود می شوید، مراتب را بلافاصله از طریق خدمات اینترنتی اداره کار و امور کسب معیشت، به این اداره اطلاع دهید. زودترین تاریخی که می توانید کمک هزینه بیکاری را دریافت کنید از شروع تاریخ ثبت نام شما به اداره کار می باشد.

نوعی از کمک هزینه بیکاری (ansiopäiväraha) که به نسبت حقوق و درآمد قبلی پرداخت می شود

اگر می خواهید کمک هزینه بیکاری که به نسبت حقوق و درآمد قبلی پرداخت می شود را دریافت کنید، به عضویت صندوق بیکاری افراد دارای فعالیت صنفی و تجاری (Yrittäijen työttömyyskassa) درآیید. در صورت پایان یافتن فعالیت صنفی و تجاری، می توانید از صندوق بیکاری کمک هزینه بیکاری که به نسبت حقوق و درآمد قبلی پرداخت می شود را دریافت کنید.

در شرایطی می توانید از صندوق بیکاری کمک هزینه بیکاری که به نسبت حقوق و درآمد قبلی پرداخت می شود را دریافت کنید که قبل از بیکار شدن برای مدت زمانی کافی صاحب شرکت بوده و عضو صندوق بیکاری بوده باشید. این کمک هزینه در مقایسه با کمک هزینه بیکاری پایه و کمک هزینه بیکاری مخصوص افراد بیکار متقاضی کار، بیشتر می باشد. مبلغ این کمک هزینه بستگی به میزان درآمدی است که به بیمه بیکاری اعلام کرده اید.

کمک هزینه بیکاری پایه

اداره بیمه بازنشستگی ملّی، می تواند به کاسب یا تاجر بیکار شده ای که عضو صندوق بیکاری نبوده، کمک هزینه بیکاری پایه (peruspäiväraha) را پرداخت کند. برای اینکه بتوانید کمک هزینه بیکاری پایه را دریافت کنید، می بایست طول مدت اشتغال به فعالیت های صنفی و تجاری شما به حد نساب لازم رسیده باشد و علاوه بر این مربوط به دایره تأمین اجتماعی فنلاندنیز باشید. در سایتهای اینترنتی اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela)، جدول محاسبه ای وجود دارد که با استفاده از آن می توانید ارزیابی کنید که آیا در مورد شما طول مدت زمانی که در چهار سال آخر قبل از بیکار شدنتان مشغول فعالیت های صنفی و تجاری بوده اید، به حد نساب می رسد یا خیر.

کمک هزینه مخصوص افراد بیکار متقاضی کار

چنانکه حق دریافت کمک هزینه بیکاری پایه و یا کمک هزینه بیکاری که به نسبت حقوق و درآمد قبلی محاسبه می شود را ندارید ولی مربوط به تأمین اجتماعی فنلاند باشید، در این صورت می توانید کمک هزینه مخصوص افراد بیکار متقاضی کار را درخواست کنید. مقدار این کمک هزینه بسته به نیاز شما تعیین می شود بدین معنی که درآمدهای دیگر شما و وضعیت کلی زندگیتان بر روی مقدار این کمک هزینه تاثیر می گذارند.

درمانگاه پرسنل کاری مخصوص افراد دارای فعالیت های صنفی و تجاری

شخص کاسب یا تاجر و دیگر افرادی که بطور مستقل کار می کنند، می توانند در صورتی که بخواهند برای خودشان درمانگاه کاری برنامه ریزی کنند. البته اجباری در تدارک و برنامه ریزی درمانگاه کاری نیست ولی شخص کاسب یا تاجر در هر صورت باید برای افرادی که برای او کار می کنند، درمانگاه کاری مذکور را برنامه ریزی کند. خدمات درمانی کاری را می توان در درمانگاه (terveyskeskus) محلی و یا بعنوان مثال در مرکز پزشکان خصوصی تدارک دید. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد، به صفحه مراقبت های بهداشت کار و بیمار شدن در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

بیمار شدن شخص کاسب یا تاجر

در صورت بیمار شدن، می توانید از اداره بیمه بازنشستگی ملّی کمک هزینه بیماری (sairauspäiväraha) را دریافت کنید که این کمک هزینه در مواقعی که ناتوانی کاری کمتر از یکسال طول میکشد، درآمد از دست رفته را جبران می کند. این کمک هزینه پس از گذشت زمانی که مسئولیت آن بر عهده خود شخص میباشد (omavastuuaika)، شروع به پرداخت می شود. زمانی که مسئولیت آن بر عهده خود شخص کاسب و یا تاجر است معمولا عبارت است از اولین روز بیماری و سه روز اداری و غیره تعطیل بعد از آن.

مشاوره اقتصادی

مرکزی تحت عنوان Yritys-Suomi به ارائه خدمات تلفنی رایگانی می پردازد که این خدمات به شما این امکان را می دهند که اگر در محل کسب و یا شرکت تجاری خود با مشکلات اقتصادی روبرو شدید بتوانید از افراد کارشناس در این زمینه ها راهنمایی بگیرید. اینگونه راهنمایی ها به زبانهای فنلاندی و سوئدی می باشند.

راهنمایی و کمک در مورد امور مالی

  • به زبان فنلاندی شماره تلفن: 4880 502 029
  • به زبان سوئدی شماره تلفن: 4881 502 029

ساعات کاری مرکز فوق الذکر از دوشنبه تا جمعه هر هفته بین ساعات 16:00 – 09:00 می باشد.