به محتویات منتقل شوید
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

برابری و مساوات در زندگی کاری

منتشر شده08.02.2024
در فنلاند باید بر اساس قانون با همه کارکنان بطور برابر و با مساوات برخورد نمود. هیچکس را نباید در هنگام استخدام یا در محل کار مورد تبعیض قرار داد.

مفهوم برابری این است که تمامی انسانها علیرغم این که چه سن، قومیت یا نژاد، ملیت، زبان، مذهب، عقاید شخصی، معلولیت، وضعیت سلامتی، گرایش جنسی یا موارد دیگر مربوط به فرد دارند، از ارزش یکسانی برخوردار هستند.

مفهوم مساوات این است که تمامی انسانها علیرغم جنسیت شان، از ارزشی یکسان برخوردارند.

در مورد برابری و مساوات در قانون برابری (yhdenvertaisuuslaki) ، قانون مساوات (tasa-arvolaki) و قانون قرارداد کاری (työsopimuslaki) ذکر شده است. بر اساس این قانون ها، با کارکنان باید در ارتباط با استخدام، امور مربوط به کار، شرایط کار، آموزش کارمندان و پیشرفت در شغل، برخوردی برابر داشت. در فنلاند همه کارفرمایان باید به پیشبرد برابری و مساوات کمک کنند. در صورتی که در محل کار 30 کارمند یا بیشتر شاغل باشند، کارفرما باید بطور کتبی برنامه برابری (tasa-arvosuunnitelma) و برنامه مساوات (yhdenvertaisuussuunnitelma) تهیه کند. 

رعایت برابری در مورد گزینش کارمند مناسب

قانون برابری (yhdenvertaisuuslaki) ایجاب می کند که با متقاضیان کار بطور یکسان برخورد شود. شخص کارفرما می باید از بین متقاضیان، شخصی را برگزیند که دارای بهترین شرایط لازم برای کار مربوطه می باشد. همچنین کارفرما بایستی بتواند نشان دهد که گزینش و انتخاب کارمند بر اساس معیارهای مربوط به کیفیت کار صورت گرفته است نه بصورت تبعیض آمیز. نمی توان از افراد متقاضی کار انتظار خصوصیات و ویژگی هایی را داشت که وجود آنها برای انجام کار مورد نظر الزامی نمی باشد. مثلاً در صورتی که دانستن کامل زبان فنلاندی برای انجام وظایف کاری ضروری نیست، کارفرما نمی تواند چنین شرطی بگذارد.

برابری در محل کار

حق شما در مورد شرایط کاری قانونی با حق کارمند فنلاندی یکسان است.

کارفرما در مواردی چون تصمیم گیری جهت تقسیم وظایف کاری، ارائه امکانات برای پیشرفت وضعیت کارمندان و یا پایان دادن به قرارداد های کاری نباید بین کارکنان خود تبعیض قائل شود. علاوه بر این، کارفرما باید مراقب باشد که در صورتی که زبان مادری شما زبان دیگری غیر از فنلاندی و سوئدی است، در مورد مهمترین شرایط کار و راهنمائی برای وظایف کاری خود، به زبانی اطلاعات دریافت کنید که متوجه آن می شوید.

چناچه در محل کار به دلیل نژاد شما، با شما رفتار بدتری می شود و یا حقوق کمتری پرداخت می شود، کارفرما ممکن است متعهم به تبعیض شود که مطابق با قانون ممنوع است.

این که این قانون در روابط استخدامی بین المللی چگونه بکار می رود، بستگی به شرایط دارد. منظور از رابطه استخدامی بین المللی مثلاً این است که محل استقرار کارفرما و کارمند در کشورهای متفاوتی باشد.

تبعیض جرم محسوب می شود. اگر فکر می کنید که مورد تبعیض کاری واقع شده اید، می توانید با مقامات مسئول محافظت کاری (työsuojeluviranomainen) ، نماینده امور برابری (yhdenvertaisuusvaltuutettu) یا اتحادیه صنفی خود تماس بگیرید.

در صورتی که مشکلی پیش آید، می توانید از نماینده حفاظت کاری (työsuojeluvaltuutettu) یا نماینده کارکنان (luottamusmies) محل کار خود درخواست مشاوره کنید. نماینده حفاظت کاری از امنیت کارکنان مراقبت می کند. نماینده کارکنان از این مراقبت می کند که کارفرما قوانین و قرارداد شرایط کار را در محل کار رعایت کند. نماینده کارکنان در صورت لزوم، در مورد اختلاف نظرها نیز راهنمائی می کند و آنها را بررسی و حل می کند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حقوق کارکنان، به صفحات در زمان رابطه استخدامی و مشکلات در زندگی کاریدر سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه کنید.

مساوات بین جنسیت ها در هنگام استخدام و در محل کار

با همه باید در ارتباط با استخدام، امور مربوط به کار و حقوق، بدون در نظر گرفتن جنسیت، با مساوات برخورد نمود. نباید در محیط کاری با کارمندی بخاطر باردار بودنش و یا دارا بودن سن بالا بگونه ای دیگر رفتار شود. کارگر یا کارمند هم حق ندارد بر اساس جنسیت خود از وظایف کاری سر باز زند.

در فنلاند قانون مساوات وجود دارد که کارفرما را موظف می نماید که بر رعایت شدن مساوات در محل کار نظارت نموده و اجازه ندهد که در محیط کاری کسی مورد تبعیض قرار گیرد. نماینده امور مساوات (tasa-arvovaltuutettu) بر این نظارت می کند که مساوات بین جنسیت ها مختلف رعایت شود. اگر فکر می کنید که کارفرما بر اساس جنسیت شما را مورد تبعیض قرار داده است، می توانید برای بررسی و روشن کردن موضوع از نماینده امور مساوات راهنمائی و مشاوره بخواید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به صفحه برابری و مساوات در سایت اینترنتی InfoFinland مراجعه نمایید.