به محتویات منتقل شوید
Työnantajan oikeudet ja velvollisuudet

حقوق و وظایف کارفرمایان

منتشر شده31.01.2024
در زندگی کاری فنلاند مقررات زیادی هستند که کارمند و کارفرما باید رعایت نمایند. قوانین و قرارداد شرایط کار از جمله حداقل دستمزد، مدت زمان کار، تعطیلات، حقوق دوران بیماری و شرایط اخراج کارمند را تعیین می کنند.

کارفرمایان از حقوق زیر برخوردار می باشند:

  • بکار گماشتن اشخاص
  • مدیریت انجام کار و صدور دستورات و راهنماییهای مربوط به مدیریت کاری
  • فسخ قراردادهای کاری در چهار چوبی که قانون تعیین می نماید

کارفرمایان دارای وظایف زیر میباشند:

  • رعایت کردن قوانین و قراردادها
  • داشتن برخورد یکسان با تمام کارکنان از هر نژادی که بوده و دارای هرگونه دین، جنسیت، سن، و اعتقادات سیاسی که باشند
  • مراقبت از امنیت و سلامت کاری کارکنان
  • ارائه توضیحات کتبی درباره مهمترین و اصلی ترین شرایط کاری به کارکنان خود
  • تلاش در جهت بهبود محیط و فضای کاری و پیشرفت دادن نحوه انجام وظایف کاری و حرفه ای کارکنان

قرارداد شرایط کاری

کارفرما باید قرارداد شرایط کاری را رعایت نماید. او بعنوان مثال نمی تواند حقوقی کمتر یا کار بیشتر  از آنچه در قرارداد تعیین شده را تعیین کند.

سیستم ثبت درآمد

سیستم ثبت درآمد یک پایگاه داده هاست که کارفرمایان حقوق ها و دستمزدهایی که به کارگران و کارمندان خود پرداخت کرده اند را به آن اطلاع می دهند. این اطلاع باید حداکثر پنج روز پس از پرداخت حقوق یا دستمزد انجام شود. اطلاعات باید در شکل الکترونیکی به سیستم ثبت درآمد ارسال گردد:

  • مستقیماً از طریق سیستم پرداخت حقوق و دستمزد، در صورتی که این سیستم ارتباط تکنیکی با سیستم ثبت درآمد دارد؛ یا
  • در خدمات مراجعه سیستم ثبت درآمد که با استفاده از مشخصات کاربری بانک اینترنتی یا ابزار شناسایی الکترونیکی دیگر می توان به آن دسترسی داشت.

اطلاعات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد را می توان فقط در شرایط ویژه بوسیله فرم های کاغذی اطلاع داد. اطلاعات بیشتر در مورد سیستم ثبت درآمد و دادن اطلاعات به این سیستم را از صفحات سیستم ثبت درآمد مطالعه نمائید.

بیمه حوادث و بیمه بیماری شغلی

کارفرما باید برای کارکنان خود بیمه حوادث و بیمه بیماری شغلی بگیرد. این امر باید هموراه در زمان آغاز اشتغال به کار، انجام شود. در صورت رخ دادن حوادث کاری، کارمند می تواند خسارت دریافت نماید. این خسارت می تواند جبران هزینه های درمانی و جبران حقوق از دست رفته باشد، که بصورت پول روزانه، کمک هزینه بازنشستگی ناشی از حوادث، هزینه جبران معلولیت ناشی از حادثه پیش آمده، توانبخشی و یا در موارد مرگ و میر بصورت پرداخت کمک هزینه بازنشستگی خانوادگی به بازماندگان شخص، می باشد. کارفرما می تواند علاوه بر این نوع بیمه اجباری و تعیین شده از جانب قانون، انواع مختلف بیمه های اختیاری را نیز برای کارکنان خود بگیرد.

بهتر است که از کارفرمای خود در رابطه با , نوع بیمه ای که برای کارکنانش گرفته است، سؤال نمایید.

مدرک کاری

پس از پایان دوره خدمت کاری شخص کارگر یا کارمند، او از این حق برخوردار است که از کارفرمای خود مدرک کتبی پایان خدمت کاری را دریافت کند. برای مطالعه بیشتر در این باره به سایت اینترنتی InfoFinland و مدرک کاریمراجعه کنید.