به محتویات منتقل شوید
Työterveyshuolto

درمانگاه و بهداری کارکنان

منتشر شده23.08.2022

بر اساس قانون فنلاند، کارفرما باید برای همه کارکنان خود خدمات بهداشت و درمان ارائه کند. هدف خدمات بهداشت و درمان، پیشگیری از بیماری ها و وقایع مربوط به کار، پیشبرد امنیت محیط کار و حفظ سلامت کارکنان در کل دوران خدمت می باشد.

درمانگاه کارکنان به همه تعلق دارد

علاوه بر خدمات بهداشت و درمان پیشگیری کننده، کارفرما می تواند برای کارکنان خود، خدمات پرستاری را نیز تدارک ببیند. در درمانگاه ویژه پرسنل کاری امکان دریافت خدمات پرستاری، پزشکی و روانپزشکی موجود می باشد. در اغلب مواقع فیزیوتراپیست نیز در این درمانگاه ها حضور دارد. خدمات پزشکی تخصصی معمولاً جزو خدمات درمانگاه پرسنل کاری نمی باشد. کارفرما باید به شما بگوید که چه خدماتی و چگونه کمک‌هایی را می‌توانید از مرکز بهداشت کار دریافت کنید.

حق استفاده از خدمات درمانی درمانگاه پرسنل کاری شامل حال خانواده شخص کارمند نمی شود.

هدف درمانگاه کارکنان بهبود سلامتی و توانایی انجام کار و پیشبرد همکاریها در محلهای کار میباشد.

پرسنل درمانگاه کارکنان، موظف به محرمانه نگاه داشتن موضوعات مراجعین هستند. آنها درصورت عدم داشتن اجازه شما، درباره موضوعات شما به کارفرمایتان چیزی نخواهند گفت. البته درمانگاه کارکنان می تواند درباره توانایی انجام کار شما با در نظر گرفتن وضعیت سلامتی تان، به کارفرمای شما اطلاع دهد.

اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) در صورت ضروری و مناسب بودن این خدمات درمانی، بخشی از مخارج مربوط به آن را برای کارفرمایان و صاحبان مشاغل آزاد جبران می نماید.