به محتویات منتقل شوید
Työsuojelu

محافظت کاری

منتشر شده28.11.2022

در فنلاند به امنیت کاری توجه زیادی می شود. شخص کارفرما در قبال اینکه همه بتوانند کارشان را با امنیت انجام دهند، مسئول می باشد. کارگر یا کارمند باید همچنین خود مراقب این باشد که کار خود را به طور امن انجام دهد و دستورالعمل های کاری را رعایت کند.

فعالیت های محافظت کاری در محل کار

کارفرما می بایستی برای کارکنان نو برنامه آشنایی با محل کار را تدارک ببینند. کارفرما همچنین موظف است که کارکنانش را با نکات امینی محل کار آشنا کرده و راه های صحیح انجام کار را به آنان بیاموزد.

کارفرما همچنین موظف است که کارکنانش را با نکات امینی محل کار آشنا کرده و راه های صحیح انجام کار را به آنان بیاموزد.

همچنین خود کارکنان نیز بایستی مراقب امنیت کاری باشند. کار را باید مطابق با راهنمایی های ارائه داده شده انجام داد. چنانکه خطرناک بودن انجام کار واضح باشد، کارکنان می توانند از انجام آن خودداری نمایند.

در محل های کار باید به تعداد کافی افراد وارد به ارائه کمک های اولیه، وسایل مورد نیاز جهت ارائه این کمکها و نیز راهنمایی های لازم جهت شیوه عملکرد افراد در زمان وقوع حوادث احتمالی، موجود باشد. کارفرمایان برای کارکنان خود در محل کار، کلاسهای کمک های اولیه برنامه ریزی می نمایند. در صورتیکه در محل کار حداقل ده نفر کارمند باشد، کارمندان می توانند برای خود نماینده ای را انتخاب کنند که از آنها حفاظت نماید. نماینده برگزیده شده در موضوعات مربوط به حفاظت کاری محل کار شرکت جسته و درباره مسائل مربوط به امنیت و سلامت کاری، به دیگر کارمندان اطلاع رسانی می نماید.

کارفرمایان برای هر محل کاری شخصی را بعنوان مدیر و سرپرست حفاظت کاری تعیین می نمایند که به کارفرما در مورد همکاری هایی که مابین کارکنان و نمایندگان حفاظت از آنها صورت میگیرد، کمک می نماید.

مقامات مسئول حفاظت کاری

در فنلاند پنج شعبه مسئول در مورد حفاظت کاری، زیر نظر اداره کل مرکزی (AVI) فعالیت می نمایند. شعبه های مذکور برای رعایت دستورات و راهنماییهای امنیتی مطابق با قانون، در محلهای کار نظارت می نمایند.

شعبه های منطقه ای مسئول حفاظت کاری، در مورد اموری چون سلامت و امنیت کاری و نیز شرایط مربوط به دوره خدمت کاری، به راهنمایی کارکنان و کارفرمایان می پردازند.

بازرسین مسئول نظارت بر حفاظت کاری به محلهای کار سرکشی می کنند. آنها ارزیابی می نمایند که بعنوان مثال در محلهای کاری، دستورات ایمنی رعایت می شوند، آیا آموزشهای لازم جهت آشنایی کارمندان جدید با انجام کار، صورت گرفته و آیا شرایط و تعهدات کاری کارمندان خارجی با قوانین و قراردادهای فنلاندی همخوانی دارند.

بازرسین مسئول نظارت بر حفاظت کاری از این حق برخوردارند که به تمامی محلهای کار راه یافته و تمام مدارک لازم جهت بررسی و نظارت بر حفاظت کاری را مشاهده نمایند. مسئول نظارت بر حفاظت کاری می تواند شخص کارفرما را موظف به اصلاح و رسیدگی به کمبودهای امنیتی مشاهده شده در محل کار، نماید.