به محتویات منتقل شوید
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

برابری و مساوات در زندگی کاری

منتشر شده28.02.2023
در فنلاند طبق قانون باید با همه کارکنان برخوردی یکسان و برابر داشت. هیچکس را نباید در هنگام استخدام یا در محل کار مورد تبعیض قرار داد.

مساوات بدین مفهوم است که تمامی انسآنها دارای هرگونه جنسیت، سن، ریشه قومی و نژادی، ملیت، زبان و اعتقادات مذهبی، عقاید شخصی، معلولیت، وضعیت سلامتی، گرایش جنسی یا موارد دیگر مربوط به فرد باشند، از ارزش یکسانی برخوردار هستند.

قوانینی مربوط به رعایت مساوات در محل کار نیز در مجموعه قوانین برابری و قوانین مربوط به قراردادهای کاری، ذکر شده اند. مطابق با این قوانین در مواردی چون بکار گماشتن شخص کارگر و یا کارمند، وضعیت کاری، شرایط کاری، برگزاری دوره های آموزشی، کمک به پیشرفت در انجام وظایف کاری، با کارکنان بایستی بطور مساوی و یکسان برخوردار شود.

رعایت مساوات در مورد گزینش کارمند مناسب

قانون مساوات و برابری (yhdenvertaisuuslaki) ایجاب می کند که با متقاضیان کار بطور یکسان برخورد شود. شخص کارفرما می بایستی از بین متقاضیان، شخصی را برگزیند که دارای بهترین شرایط لازم می باشد. همچنین کارفرما بایستی بتواند نشان دهد که گزینش و انتخاب کارمند بر اساس معیارهای مربوط به کیفیت کار صورت گرفته است نه بصورت تبعیض آمیز. نمی توان از افراد متقاضی کار انتظار خصوصیات و ویژگی هایی را داشت که وجود آنها برای انجام کار مورد نظر الزامی نمی باشد.

برابری و مساوات در محل کار

شخص کارفرما در مواردی چون تصمیم گیری جهت تقسیم وظایف کاری، ارائه امکانات برای پیشرفت وضعیت کارمندان و یا پایان دادن به قرارداد های کاری نباید بین کارکنان خود تبعیض قائل شود. مثلاً پرداخت حقوق کمتر بر این اساس که کارگر خارجی است، غیر قانونی است.

تبعیض کاری جرم محسوب می شود. اگر فکر می کنید که مورد تبعیض کاری واقع شده اید، می توانید با مقامات مسئول محافظت کاری، نماینده امور برابری  یا اتحادیه صنفی خود تماس بگیرید.

در صورتی که مشکلی پیش آید، می توانید از نماینده حفاظت کاری یا نماینده کارکنان محل کار  خود درخواست مشاوره کنید.

برابری و مساوات (tasa-arvo) بین دو جنس مخالف

طبق قوانین فنلاند زنان و مردان با هم برابرند. با زنان و مردان در مواردی چون گماشتن بکار، شرایط کاری و پرداخت حقوق باید بطور یکسان رفتار شود. نباید در محیط کاری با کارمندی بخاطر باردار بودنش و یا دارا بودن سن بالا بگونه ای دیگر رفتار شود. کارگر یا کارمند حق ندارد بر اساس جنسیت خود از وظایف کاری سر باز زند.

در فنلاند قانون برابری وجود دارد که کارفرما را موظف می نماید که بر رعایت شدن مساوات در محل کار نظارت نموده و اجازه ندهد که در محیط کاری کسی مورد تبعیض قرار گیرد. نماینده مسئول نظارت بر برابری و مساوات مراقب رعایت شدن قانون مساوات و برابری زنان و مردان است. چنانکه فکر می کنید که بخاطر جنسییتتان از جانب کار فرما مورد تبعیض واقع شده اید می توانید از نماینده نظارت بر مساوات و برابری، جهت بررسی این موضوع، درخواست کمک و راهنمایی کنند.