به محتویات منتقل شوید
Turku

Turku

منتشر شده23.05.2022
به تورکو خوش آمدید! تورکو شهر علم، فرهنگ و توسعه پایدار است. ما یک بسته اطلاعاتی جامع در مورد خدمات مهم محلی گردآوری کرده ایم.

اطلاعات محلی

شهر را انتخاب کنید تا بتوانید هنگامی که از این صفحات بازدید می کنید، اطلاعات مربوط به خدمات محلی را ببینید.