به محتویات منتقل شوید
Opiskelijan asuminen

سکونت دانشجویان

منتشر شده29.02.2024
اگر دانشجو می باشید، می توانید آن دسته از خانه های استیجاری را که به دانشجویان اختصاص دارند درخواست کنید. مبلغ اجاره بهای خانه های دانشجویی نسبت به دیگر خانه ها، معمولا کمتر می باشد. خانه های دانشجویی توسط سازمانهای خانه های دانشجویی، اتحادیه دانشجویی دانشگاه ها، باشگاه های دانشجویی و بعضی از سازمانهای دیگر، اجاره داده می شوند. بعضی از مراکز آموزشی دارای واحد های مسکونی مختص به خود می باشند. از مراکز آموزشی خود درباره اینکه از کجا می توانید خانه های دانشجویی را درخواست کنید، سوال نمایید.

می توانید به محض یافتن محل تحصیل، خانه درخواست کنید. دریافت خانه در شهرستانهای بزرگ، ممکن است که هفته ها و یا حتی ماهها طول بکشد.

درصورت دریافت خانه دانشجویی، معمولا می توانید در تمام طول مدت تحصیلات خود در آنجا سکونت داشته باشید. البته درصورتیکه کار اصلی شما تحصیلات بوده و در زمینه آن پیشرفت داشته باشید. اگر تحصیلات خود را باندازه کافی پیش نبرید، در این صورت موجر شما می تواند اجاره نامه شما را فسخ کند.

اگر مربوط به دایره تأمینات اجتماعی فنلاند هستید، می توانید برای هزینه های مسکن از اداره Kela کمک هزینه مسکن درخواست کنید. برای مطالعه بیشتر به InfoFinland و کمک هزینه مسکن مراجعه کنید.