به محتویات منتقل شوید
Tukea sairauden aikana

دریافت کمک در زمان بیماری

منتشر شده06.06.2024
در صورت بیمار شدن و یا رخ دادن حادثه ای برای شما، این حق را دارید که به محل کار خود نروید. چنانکه مربوط به دایره بیمه درمانی (sairausvakuutus) می باشید، بعد از گذشت مدت زمان مشخصی که زمان انتظار (omavastuuaika) نامیده می شود، حق درخواست کمک هزینه بیماری را از اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kelan sairauspäiväraha) خواهید داشت.

زمان انتظار معمولاً شامل روزی که بیمار شده اید، باضافه 9 روز کاری و غیر تعطیل بعد از آن می باشد. چنانکه به مدتی بیشتر از یک ماه قبل از بیمار شدن استخدام شده باشید، در این صورت کارفرمای شما دستمزد و حقوق کامل را بازای دوره بیماری شما، به شما می پردازد. کمک هزینه بیماری حداکثر به ازای 300 روز پرداخت می شود. این کمک هزینه را می توان در طول 2 ماه بعد از تاریخ بیمار شدن، درخواست کرد.

در شرایط زیر می توانید کمک هزینه بیماری را درخواست کنید:

  • تحت پوشش حوزه بیمه درمانی فنلاند قرار می گیرید، جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت اینترنتی InfoFinland و صفحه تامینات اجتماعی فنلاند، مراجعه کنید
  • 67-16 سال داشته باشید
  • به دلیل داشتن بیماری دچار ناتوانی کاری می باشید
  • کارگر یا کارمند، کار آفرین، صاحب کسب و کار، دانشجوی تمام وقت، بیکار متقاضی کار یا در مرخصی اشتراک شغل (vuorotteluvapaa) هستید و یا اگر به مسائل خانوار خود رسیدگی می کنید.

اگر در طول مدتی که در مرخصی به سر می برید حقوق دریافت میکنید، کارفرمای شما کمک هزینه بیماری را درخواست میکند. در این صورت کمک هزینه بیماری شما به کارفرمای شما پرداخت می شود. در صورتی که به مدت طولانی بیمار هستید و کارفرما دیگر بابت زمان بیماری به شما حقوقپرداخت نمی کند، کلا (Kela) به شما پول بیماری روزانه پرداخت می کند. مقدار و مبلغ کمک هزینه بیماری بستگی به درآمدهای شما دارد. زمانی که پول بیماری روزانه را درخواست می کنید، گواهی پزشکی در مورد ناتوانی انجام کار را ضمیمه درخواستنامه کنید.

اطلاعات بیشتر درباره کمک هزینه بیماری را می توانید از سایت اینترنتی اداره بیمه بازنشستگی ملی دریافت کنید.

همچنین بهتر است بررسی کنید آیا توانبخشی برای شما مفید است یا خیر.

کمک هزینه بیماری نیمه تمام

کمک هزینه بیماری نیمه تمام (osasairauspäiväraha) به افراد کارمند و یا افراد دارای فعالیت صنفی و تجاری دارای سنین 67-16 سال اختصاص دارد که دارای کار تمام وقت می باشند و مربوط به تامینات اجتماعی فنلاندمی باشد. هدف از پرداخت کمک هزینه بیماری نیمه تمام این است که بتوانید حتی باوجود بیمار بودن، به سر کار خود بازگردید. درباره امکان درخواست کمک هزینه بیماری نیمه تمام ابتدا با پزشک درمانگاه کاری خود و با کارفرمای خود صحبت کنید. پزشک درمانگاه کاری شما ارزیابی می کند که آیا می توانید در طول دوران بیماری خود کارتان را بصورت پاره وقت ادامه دهید.

زمانی که کمک هزینه بیماری نیمه تمام را درخواست می کنید، مدارک زیر را ضمیمه درخواستنامه خود نمایید:

  • گواهی پزشکی درباره عدم توانایی انجام کار شما
  • برگه درخواست کمک هزینه بیماری
  • کپی توافقنامه و قرارداد عقد شده با کارفرمای شما مبنی بر انجام کار پاره وقت بصورت موقتی. اوقات انجام کار و دستمزد و حقوق شما باید در این قرارداد قید شده باشد
  • درصورت افزایش یافتن دستمزد و حقوق شما، فیش حقوق مربوط به شش ماه قبل از بیمار شدنتان

کمک هزینه بیماری نیمه تمام را باید در فاصله زمانی 2 ماه پس از آغاز کار نیمه وقت، درخواست کرد.

اطلاعات بیشتر درباره کمک هزینه بیماری نیمه تمام را می توانید از سایت اینترنتی اداره بیمه بازنشستگی ملی دریافت کنید.