به محتویات منتقل شوید
Tukea lapsen hoitamiseen kotona

کمک برای مراقبت از کودک در خانه

منتشر شده12.04.2024
در فنلاند معمولاً یکی از والدین حداقل به مدت طول مرخصی والدین، در خانه از کودک مراقبت می کند. طول مرخصی والدین 320 روز اداری یعنی حدوداً 14 ماه است. Kela بابت این مدت پول والدین پرداخت می کند. والد کودک می تواند پس از این دوره در خانه از کودک مراقبت کند که در این صورت امکان دریافت کمک هزینه مراقبت در خانه وجود دارد.

کمک هزینه مراقبت در خانه و مرخصی مراقبت از کودک

در صورتی که شما از فرزندتان در خانه مراقبت می کنید، حق دارید تا زمانی که فرزندتان سه سالش تمام می شود، برای مراقبت از او مرخصی بدون حقوق بگیرید. در طول مرخصی مراقبت از کودک، می توانید از کلا (Kela) تقاضای کمک هزینه مراقبت از کودک (kotihoidon tuki) نمایید. در صورتی که کار نمی کنید هم می توانید برای کمک هزینه مراقبت در خانه درخواست کنید. مطالعه بیشتر در این مورد:تعطیلات و مرخصی ها.

می توانید بابت زمانی که فرزندتان در تعلیم و تربیت  خردسالان که از طرف شهر ارائه می شود شرکت نمی کند و به شکل دیگری از او مراقبت می گردد، مثلاً در یک مکان تعلیم و تربیت  خردسالان خصوصی بسر می برد، هم در خواست کمک هزینه مراقبت در خانه کنید. کمک هزینه مراقبت در خانه همیشه به والد کودک یا سرپرست دیگر او پرداخت می گردد. معمولاً کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه، به خارج از فنلاند پرداخت نمی گردد.

اداره بیمه بازنشستگی ملی (Kela) در شرایط زیر کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه را می پردازد:

  • کودک به طور دائم در فنلاند سکونت دارد یا
  • حداقل یکی از والدین در فنلاند کار می کند و یا بیمه بازنشستگی کاری دارد.

کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه، شامل مبلغ کمک هزینه مراقبت و یک مبلغ تکمیلی مراقبتی بسته به درآمد خانواده و همچنین مبلغ تکمیلی احتمالی شهرداری می‌باشد. از شهر محل اقامت خود یا از Kela بپرسید که آیا مبلغ تکمیلی شهرداری به شما تعلق می گیرد. مبلغ پایه کمک هزینه مراقبت در مورد همه یکسان است و درآمد خانواده بر روی آن تاثیری ندارد.

کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه، از جمله در آمدهایی است که به آن مالیات تعلق میگیرد.

در بعضی از شرایط می توان کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه را به اعضای خانواده های ساکن کشورهای دیگر عضو اتحادیه اروپا و عضو حوزه اقتصادی اروپا، نیز پرداخت کرد. اطلاعات بیشتر را از Kela سؤال کنید.

تأثیر تغییرات مرخصی خانوادگی بر روی کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه

در صورتی که خانواده شما مطابق با قانون قدیمی پول والدین دریافت کرده (زمان محاسبه شده زایمان پیش از 4/9/2022)، می توانید پس از پول والدین، به مرخصی مراقبت از کودک بروید و کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه دریافت کنید.

در صورتی که زمان محاسبه شده زایمان فرزند شما تاریخ 4/9/2022 یا پس از آن است، در زودترین حالت می توانید کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه را زمانی دریافت کنید که 160 روز اداری از زایمان کودک گذشته باشد. در این زمان کودک تقریباً 6 ماهه است.

مرخصی قابل انعطاف جهت مراقبت از کودک خردسال بصورت پاره وقت و کمک هزینه مربوط به آن

مرخصی مراقبت از کودک می تواند پاره وقت نیز باشد. در چنین شرایطی ایام کاری شما کوتاه تر بوده و به همان نسبت دستمزد و حقوق کمتری نیز دریافت می کنید.

در صورتی که فرزند شما به طور دائم در فنلاند سکونت دارد، می توانید ازKela کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه بطور قابل انعطاف یا نیمه وقت دریافت کنید.

در صورتی که در خانه از کودک زیر سن 3 سال نگهداری می کنید و حداکثر بمدت 30 ساعت در هفته کار می کنید، می توانید از Kela درخواست کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه بطور قابل انعطاف نمائید. کودک زیر سن 3 سال می تواند در زمان مراقبت قابل انعطاف به صورت پاره وقت در تعلیم و تربیت  خردسالان وابسته به شهر باشد.

در صورتی که در خانه از کودکی که در کلاس اول یا دوم است نگهداری می کنید و حداکثر بمدت 30 ساعت در هفته کار می کنید، می توانید از Kela درخواست کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه بطور نیمه وقت نمائید.

درصورتیکه هر دو والدین بطور نیمه وقت کار کنند و در اوقات مختلف از کودک مراقبت نمایند، می توانند بطور همزمان کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه بطور قابل انعطاف یا نیمه وقت دریافت کنند.

این نوع کمک هزینه هر بار فقط بازای یک فرزند پرداخت می شود و از جمله کمک هزینه هایی است که به آن مالیات تعلق می گیرد. چنانکه به شما کمک هزینه والدین و یا کمک هزینه مخصوص مراقبت از کودک خردسال در خانه و یا هر دوی این کمک هزینه ها پرداخت می شود، نمی توانید کمک هزینه مراقبت از کودک خردسال در خانه بطور قابل انعطاف یا نیمه وقت دریافت کنید.