Mine sisu juurde
Yrittäjän sosiaaliturva

Ettevõtja sotsiaalne kaitse

Avaldatud29.04.2022
Soomes on sul ettevõtjana õigus saada töötushüvitist, kui sinu ettevõtlustegevus lõppeb. Kui soovid palgapõhist töötuskaitset, astu ettevõtjate töötukassa (yrittäjien työttömyyskassa) liikmeks. Ettevõtjatele pakutakse tasuta nõustamist kõikjal Soomes.

Ettevõtjate huvide esindamine ja nõustamine

Ettevõtluse Keskliit (Elinkeinoelämän keskusliitto – EK) esindab kõiki eraõiguslikke tegevusalasid ja erineva suurusega ettevõtteid.

Tegevusalade liidud on erinevates valdkondades tegutsevate ettevõtete huvisid esindavad organisatsioonid, kes pakuvad oma liikmesettevõtetele sageli ka mitmesuguseid teenuseid, nagu näiteks ärinõustamist laiemalt ja ka konkreetse tegevusalaga seonduvates küsimustes.

Link viib saidilt väljaElinkeinoelämän keskusliitto

Ettevõtjate huvide esindamine

Soome Ettevõtjad (Suomen Yrittäjät) on ettevõtjate huve esindav organisatsioon, kes pakub oma liikmetele ka erinevaid teenuseid, näiteks tasuta telefoninõustamist ettevõtluse küsimustes.

TE-büroost saab äritegevuse arendamist toetavaid teenuseid. TE-büroo kaudu võid otsida oma äritegevuse edasiviijat või äripartnerit.

Tasuta ärinõustamist pakuvad mitmel pool Soomes uusettevõtluskeskused. Ärinõustamise kaudu võid saada abi ettevõtte tegevuse või arendamisega seotud küsimustes.

Link viib saidilt väljaUusyrityskeskus

Ärinõustamine

Finantsnõustamine

Yritys-Suomi pakub tasuta telefoniteenust, kust saad asjatundlikku nõu, kui su ettevõttel on majanduslikud raskused. Nõustamine soome ja rootsi keeles.

Nõustamisteenus Talousapu

  • soome keeles, tel 029 502 4880
  • rootsi keeles, tel 029 502 4881

Teenus on avatud esmaspäevast reedeni kl 9.00–16.00.

Ettevõtja töötuskindlustus

Ka ettevõtjal on õigus saada töötushüvitist. Ettevõtja on töötu, kui ta on lõpetanud oma äritegevuse või müünud ära oma osa ettevõttest. Ettevõtlus võib lõppeda ettevõtte müügi, lõpetamise, pankroti, likvideerimise või abielulahutuse tõttu. Ettevõtja on töötu ka juhul, kui äritegevus on olnud vähemalt neli kuud peatatud.

Kui lõpetad oma äritegevuse, registreeri end kohe töötuks tööotsijaks TE-büroo veebiteenuse kaudu. Sul on õigus saada töötushüvitist kõige varem alates sellest päevast, kui oled end registreerinud TE-büroos.

Palgapõhine päevaraha (ansiopäiväraha)

Kui soovid palgapõhist töötushüvitist, astu ettevõtjate töötukassa (yrittäjien työttömyyskassa) liikmeks. Äritegevuse lõppemise korral võid taotleda töötukassast palgapõhist päevaraha (ansiosidonnainen päiväraha).

Sul on õigus saada ettevõtjate töötukassast palgapõhist päevaraha, kui oled tegutsenud ettevõtjana ja olnud enne töötuks jäämist piisavalt kaua töötukassa liige. Palgapõhine päevaraha on suurem kui põhipäevaraha või tööturutoetus. Selle suurus sõltub sellest, kui suure töise tulu oled valinud töötuskindlustuse aluseks.

Põhipäevaraha

Kela võib maksta põhipäevaraha (peruspäiväraha) töötule ettevõtjale, kes ei ole töötukassa liige. Võid saada põhipäevaraha, kui vastad ettevõtja töölolekutingimusele ja kuulud Soome sotsiaalse kaitse alla. Kela veebilehel on kalkulaator, mille abil saad hinnata, kas töölolekutingimus on sinu puhul täidetud.

Tööturutoetus

Kui sul puudub õigus saada põhipäevaraha või palgapõhist päevaraha, kuid sa kuulud Soome sotsiaalse kaitse alla, saad taotleda tööturutoetust. Tööturutoetus on vajaduspõhine ehk tööturutoetuse määra mõjututavad sinu muud tulud ja terviklik olukord.

Ettevõtja töötervishoid

Ettevõtja või oma tööd tegev isik võib soovi korral organiseerida iseendale töötervishoiu teenused. Ettevõtja ei ole aga kohustatud iseendale töötervishoiuteenuseid organiseerima. Küll aga on ettevõtja kohustatud organiseerima töötervishoiuteenused tema teenistuses olevatele töötajatele. Töötervishoiuteenuseid on võimalik organiseerida kohaliku tervisekeskuse (terveyskeskus) või näiteks erameditsiinikeskuse kaudu. Loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Töötervishoid.

Ettevõtja haigestumine

Kui haigestud, võid saada Kelast haiguspäevaraha (sairauspäiväraha), mis kompenseerib töövõimetuse tõttu saamata jäänud töötasu juhul, kui töövõimetus kestab vähem kui aasta. Päevaraha hakatakse maksma peale omavastutuse aja (omavastuuaika) lõppu. Ettevõtja omavastutuse aeg on üldjuhul haigestumise päev ja sellele järgnevad kolm argipäeva.