Mine sisu juurde
Palkka ja työaika

Töötasu ja tööaeg

Avaldatud23.02.2024
Soomes on paljudes sektorites kokku lepitud töötasu alammääras. Töötasu makstakse pangakontole ja saad selle kohta endale palgalehe. Töötasult makstakse alati makse. Sellelt lehelt leiad teavet palkade ja tööaegade kohta Soomes.

Iga kord, kui saad palka, maksad vastavalt seadusele oma palgalt tulumaksu ja muid makse. Soomes on progresseeruv maksustamine ehk maksuprotsent (veroprosentti) sõltub sissetulekust. Oma maksuprotsenti näed enda maksukaardilt (verokortti).

Töötasu makstakse pangakontole. Kui saad palka, peaksid alati saama ka palgalehe.

Rohkem teavet pangakonto avamise kohta saad lugeda InfoFinlandi lehelt Igapäevane elu Soomes.

Erinevates sektorites on erinev tööaeg. Töö võib olla täis- või osalise tööajaga, tunnitöö või vahetustega töö. Seaduse järgi võib regulaarne tööaeg olla maksimaalselt 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas.

Palgatase Soomes

Soome seadused ei sätesta miinimumpalka. Miinimumpalga on tööandjate organisatsioonid ja ametiühingud kokku leppinud eri valdkondade kollektiivlepingutes (työehtosopimus). Enamikus valdkondades on tööandjal kohustus järgida kollektiivlepingut. Kollektiivlepingu kohta kasutatakse sageli lühendit TES.

Kui antud sektoris kollektiivleping puudub, siis võivad tööandja ja töötaja palgas kokku leppida. Seaduse järgi peab palk olema tavapärane ja mõistlik. See tähendab seda, et pead saama samasugust palka kui teised, kes sama või sarnast tööd teevad. Internetist leiad veebilehti, kus saad palku võrrelda. Võid küsida lisateavet oma sektori palgataseme kohta ka ametiühingust.

Statistikaameti (Tilastokeskus) andmetel oli Soome keskmine palk 2022. aasta lõpus umbes 3 800 eurot. See number on siiski sektoriti erinev.

Statistikaameti (Tilastokeskus) andmetel oli Soome palgasaaja mediaanpalk 2022. aastal 3 400 eurot kuus.

Näiteid mediaanpalga kohta.

 • Arstid: 7 800 eurot kuus
 • Juhid: 7 100 eurot kuus
 • Gümnaasiumi- ja põhikooliõpetajad 4 200 eurot kuus
 • Algklasside õpetajad ja lasteaiaõpetajad: 3 200 eurot kuus
 • Erispetsialistid: 4 400 eurot kuus
 • Spetsialistid: 3 500 eurot kuus
 • Sõidukijuhid: 3 300 eurot kuus
 • Ehitustöölised: 3 100 eurot kuus
 • Hooldajad: 2 900 eurot kuus
 • Müüjad: 2 700 eurot kuus
 • Restoranide ja suurmajapidamiste töötajad: 2 600 eurot kuus
 • Koristajad: 2 200 eurot kuus

(Soome statistikaamet Tilastokeskus, 2022)

Kui tööl on katseaeg, tuleb selle aja jooksul maksta tavapärast töötasu. Tasuta töötamine on seaduslik ainult TE-büroo tööproovi, vabatahtliku töö või õpingutega seotud praktika ajal.

InfoFinlandi lehelt Hinnatase Soomes leiad teavet Soome hindade ja elamiskulude kohta.

Palga maksmine

Töö eest võidakse maksta tunni-, nädala- või kuutasu. Teatud sektorites makstakse töö eest akordpalka (urakkapalkka), mis põhineb töö tulemustel.

Tööandja peab maksma töötasu sinu pangakontole töölepingus kokkulepitud päeval. Tavaliselt makstakse töötasu kord kuus või iga kahe nädala tagant. Kui palgapäev langeb nädalavahetusele või riigipühale, makstakse töötasu välja eelmisel tööpäeval. Töötasu makstakse ka haiguslehel ja puhkusel oldud aja eest.

Loe teema kohta täpsemalt InfoFinlandi lehelt Töötervishoid ja haigestumine.

Palgaleht

Palgalehelt saad teada, kui palju töötasu sulle on makstud, mis on sellest brutoplalgast (bruttopalkka) maha arvatud ja kui palju raha ehk netopalka (nettopalkka) sinu pangakontole laekub. Kontrolli iga kord, kas palgalehe andmed on õiged. Pea arvestust oma töötundide kohta, sest nii on kontrollimine lihtsam.

Oma tuluandmeid saad otsida ja vaadata ka nii, kui logid sisse maksuameti (Verohallinto) elektroonilisse tuluregistrisse (tulorekisteri). Tuluregistrisse (tulorekisteri) saad sisse logida oma pangakoodidega. Vali „Omat tulotiedot” ja otsi andmeid teatud perioodi kohta.

Tulorekisteri on andmebaas, kuhu tööandjad teatavad nende poolt töötajatele makstud töötasu. Tulorekisteri andmeid kasutavad mitmed selleks õigust omavad organisatsioonid ja asutused. Nendeks on lisaks maksuametile migratsiooniamet (Maahanmuuttovirasto), Kela, pensionikaitsekeskus (Eläketurvakeskus), töötukassad ja muud ametiasutused.

Õigete andmete tuluregistrisse esitamise eest vastutab tööandja. Kui palgaandmed on õigesti sisestatud, peaks sinu kontol ja tuluregistris olema näha sama summa. Kui sinu andmetes on viga, palu tööandjal tuluregistris olevad andmed ära parandada. Täpsemat teavet saad küsida maksuametnikult.

Maksustamine ja sotsiaalkindlustusmaksed

Kui teed Soomes tööd, pead makse maksma. Sinu maksumäär sõltub sinu töötasu suurusest. Kui saad esimese palgalehe, siis kontrolli, kas sinu brutopalgast on maha arvestatud seadusega ettenähtud maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed. Kui tööandja pakub sulle tööd ilma makse maksmata, siis ära nõustu. See on Soomes ebaseaduslik.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Maksustamine

Tööaeg

Tööaeg tähendab töö tegemiseks kasutatud aega, mil töötaja peab olema töökohal või tööandjale kättesaadav. Soomes reguleerivad tööaega tööajaseadus (työaikalaki) ja kollektiivlepingud (työehtosopimus).

Tööandja peab pidama sinu töötundide kohta arvestust. Sul on õigus saada koopia sind puudutava tööajaarvestuse kohta. Samuti võiksid ise pidada arvestust, kui palju töötunde oled teinud. Ära unusta ka üles märkida, millal töövahetused algavad ja lõppevad.

Regulaarne tööaeg

Tööaeg on sektoriti erinev. Seaduse järgi võib regulaarne tööaeg (säännöllinen työaika) olla maksimaalselt 8 tundi päevas ja 40 tundi nädalas. Tavaliselt on töötajal õigus saada kaks puhkepäeva nädalas.

Mõnel töökohal, näiteks restorani- ja transpordisektoris ning raviasutustes, võib regulaarse tööaja korralduse aluseks olla perioodiline töö. Siis on regulaarne tööaeg kas 80 tundi kahenädalase perioodi jooksul või 120 tundi kolmenädalase perioodi jooksul. Kontrolli tööaega oma valdkonna kollektiivlepingust.

Paindlik tööaeg

Paindlik tööaeg (liukuva työaika) tähendab, et saad ise otsustada, mis kellaajal alustad ja lõpetad töö. Pead siiski järgima töölepingus kokkulepitud piirtingimusi.

Vahetustega töö

Vahetustega töö (vuorotyö) korral vahetused varieeruvad ja töötada saab näiteks hommikuses, õhtuses või öövahetuses. Tööandja peab eelnevalt koostama vahetuste nimekirja ja sa pead nägema seda hiljemalt nädal enne töönädala algust.

Ületunnitöö

Kui tööandja palub sul teha ületunnitööd (ylityö) ehk tööd, mida tehakse lisaks regulaarsele tööajale, pead saama selle eest kõrgemat palka. Palgalisa on vähemalt 50%. Sa ei tohi teha ületunnitööd ilma tööandja loata. Ületunnitöö tegemiseks peab tööandja saama ka sinult nõusoleku.

Täis- ja osalise tööajaga töö

Töö võib olla täis- või osalise tööajaga. Täistööajaga töö (kokoaikainen työ) tähendab, et töötad üldjuhul umbes kaheksa tundi päevad ja viis päeva nädalas. Osalise tööajaga töö (osa-aikainen työ) tähendab, et töötad vaid osa päevast või osa nädalast.

Varieeruv tööaeg

Töölepingus võidakse kokku leppida ka varieeruvas tööajas (vaihteleva työaika). Sel juhul ei ole kokku lepitud täpset tööaega, vaid tundide arv võib olla näiteks 10–30 või 0–40 tundi nädalas. Kui teatud aja jooksul on minimaalseks töömahuks kokku lepitud null tundi, siis räägitakse nulltunnilepingust (nollatuntisopimus). Siis kutsub tööandja sind tööle vajaduse korral ega ole kohustatud andma sulle töötunde.

Võimaluse korral ära sõlmi nulltunnilepingut (nollatuntisopimus), vaid püüa läbirääkimiste teel saavutada, et töölepingusse märgitaks minimaalne tundide arv.

Arvesta, et kui tööandja lõpetab täielikult töö pakkumise, peab ta kirjalikult selgitama, miks töömaht on vähenenud, kui sa sellist selgitust taotled.

Link viib saidilt väljaTyösuojeluhallinto

Tööaeg

Link viib saidilt väljaSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Tööaja vormid

Link viib saidilt väljaTyösuojeluhallinto

tunnilepingud