Mine sisu juurde
Vammaisten palvelut

Puuetega inimeste teenused

Avaldatud22.12.2022
Soomes on palju eriteenuseid puuetega inimestele. Sellised teenused on näiteks transporditeenus (kuljetuspalvelu), abivahendid (apuvälineet) või isiklik abistaja (henkilökohtainen avustaja). Eesmärk on hõlbustada puude korral elu ja ühiskonnaelus osalemist.

Neid eriteenuseid osutavad kohalikud omavalitsused. Sul on õigus saada kohaliku omavalitsuse teenuseid, kui sul on elamisluba ja koduvald Soomes.

Lisateavet koduvalla õiguse kohta saad InfoFinlandi lehelt Koduvald Soomes.

Link viib saidilt väljaVammaisten maahanmuuttajien tukikeskus Hilma

Puudega immigrandi teenuste teatmik

Link viib saidilt väljaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos

Puuetega inimeste teenuste käsiraamat

Teenuste taotlemine

Puuetega inimestele mõeldud teenuseid saab sageli ainult arstitõendiga. Mine näiteks oma tervisejaama arstlikku kontrolli. Kui sul on arstitõend olemas, võta ühendust oma koduvalla sotsiaalbürooga. Vallas on sotsiaaltöötaja, kes vastutab puuetega inimeste teenuste eest. Temalt saad juhiseid ja abi teenuste taotlemiseks. Sotsiaalbüroos (sosiaalitoimisto) koostatakse sulle teenuste plaan (palvelusuunnitelma). Teenuste plaani mõte on välja selgitada, milliseid puuetega inimeste teenuseid sa võid saada. Teenuste kohta võetakse vastu otsus, mille muutmist võid taotleda juhul, kui sa ei ole saadud teenustega rahul.

Elamine

Vallad organiseerivad teeninduskortereid ja tugikortereid nendele puuetega inimestele, kes vajavad elamisel tuge ja abi. Loe lisaks InfoFinlandi leheküljelt Tugi- ja sotsiaalkorter.

Abivahendid

Tervisejaam ja keskhaigla katavad selliste abivahendite kulud, mis antakse meditsiinilise taastusravi (lääkinnällinen kuntoutus) raames. See tähendab seda, et sina ei pea maksma abivahendite eest, mida sa vajad igapäevases elus toime tulemiseks. Sellised tasuta abivahendid on näiteks ratastoolid, kuulmispuudega inimeste kuuldeaparaadid ning nägemispuudega inimeste valged kepid ja juhtkoerad.

Kui su korteris tuleb teha ümberehitustöid või sinna tuleb paigaldada statsionaarseid abivahendeid, võid saada nende eest vallalt hüvitist. Korter võidakse ehitada ümber selliseks, et seal on võimalik ratastooliga liikuda. Statsionaarsed abivahendid on näiteks erinevad tõsteseaded ning kuulmispuuetega inimeste suitsuandur ja uksekell, milles on heli asendatud valgusega. Su koduvalla puuetega inimeste teenuse sotsiaaltöötaja hindab koos sinuga, kas su korteris on vaja teha ümberehitustöid.

Kela võib katta selliste abivahendite kulud, mida vajatakse töös ja õppimiseks. Võid saada abivahendeid, kui sa ei saa töö või õppimisega ilma abivahenditeta hakkama või kui õppimine on ilma abivahendita väga raske. Küsi Kelast lisateavet selle kohta, kuidas sa neid abivahendeid saada võid.

Liikumine

Kui sa ei saa puude tõttu kasutada ühistranspordivahendeid, võib sul olla õigus transporditeenusele (kuljetuspalvelu). Kui sa vajad, võid saada kaasa ka saatja (saattaja) ehk isiku, kes aitab sind sõitmisel. Transporditeenuse ja saatja võid saada töö, õppimise või vaba aja veetmisega seotud sõitudeks. Transporditeenust võid taotleda oma koduvalla puuetega inimeste teenuse sotsiaaltöötajalt. Sina maksad transporditeenuse eest ühistranspordi hinna järgi. Võid puude tõttu saada ka ühistranspordipiletite hindadest soodustust. Küsi nende kohta oma koduvalla sotsiaalbüroost.

Link viib saidilt väljaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos

Transporditeenus ja saatja teenus

Abistaja teenused

Kui vajad oma puude tõttu palju abi igapäevases elus, võid saada isikliku abistaja (henkilökohtainen avustaja). Abistaja võib aidata sind näiteks toidu valmistamisel, poes käimises, töö juures, õppimise või harrastuste juures. Abistajale maksab palka sinu koduvald. Taotle abistaja teenust oma valla sotsiaalbüroost.

Link viib saidilt väljaTerveyden ja hyvinvoinnin laitos

Isiklik abi

Suulise tõlke teenused

Puuetega inimestele mõeldud suulise tõlke teenus erineb tavapärasest suulisest tõlkest. Sul on õigus kasutada puuetega inimeste suulise tõlke teenuseid (tulkkauspalvelu), kui sul on

 • kuulmispuue või
 • kuulmis- ja nägemispuue või
 • kõnepuue

ja kui sa vajad puude tõttu tõlgi abi

 • tööl käimiseks
 • õppimiseks pärast põhiõpet
 • asjaajamiseks
 • ühiskondlikus tegevuses osalemiseks
 • vaba aja harrastusteks või virgestuseks.

Võid taotleda puuetega inimeste suulise tõlke teenust Kelast.

Kui sa ei saa soome keelest või soome või soomerootsi viipekeelest aru, võid vajada ka teist tõlki. Kõik viipekeeletõlgid või kõnepuudega isikute tõlgid ei pruugi olla tuttavad teistes riikides kasutusel olevate suhtlusmeetoditega, näiteks erinevate viipekeeltega. Kela teist tõlki ei organiseeri.

Ametiasutustega suhtlemisel veendu alati, et saaksid sulle vajaliku suulise tõlke. Tõlgi organiseerimine ei ole selle ametiasutuse ülesanne, kellega sa asju ajad. Kui sind kutsutakse arsti juurde, ära unusta eelnevalt mainida, et vajad tõlki. Kui pöördud ise valvekliinikusse või arsti poole, saad tellida tõlgi Kelast.

Rehabilitatsioon raske puudega inimestele

Kui sul on raske puue või haigus ja oled alla 65-aastane, võib Kela organiseerida sulle mahukat meditsiinilist rehabilitatsiooni ja hüvitada rehabilitatsiooni kulusid. Võid saada rehabilitatsiooni, kui sul on puude või haiguse tõttu märgatavaid raskusi igapäevatoimetustega hakkama saamisel kodus, tööl või koolis.

Meditsiinilist rehabilitatsiooniteenust võidakse sulle osutada rehabilitatsiooniasutuses kas statsionaarselt või ambulatoorselt. Eesmärk on, et saaksid igapäevaelus paremini hakkama.

Ka raske puudega lapsel võib olla õigus saada mahukat meditsiinilist rehabilitatsiooni.

Mahuka meditsiinilise rehabilitatsiooni jaoks vajad rehabilitatsiooniplaani. Pöördu oma tervisekeskuse või töötervishoiuarsti poole.

Puudega lapse kooliskäimine

Puudega lapsel on õigus käia koolis oma elukohajärgses koolis. Puudega laps võib saada eriõpet, kui tema puue raskendab õppimist. Laps võib saada ka kooliabistaja, kui see on vajalik.

Kela võib katta kallite ja keerukate abivahendite kulud, mida puudega laps kooliskäimiseks vajab. Abivahendeid võib saada, kui laps ei saa ilma nendeta õppetööga hakkama või see on väga raske. Abivahendite saamise varaseim aeg on siis, kui laps on jõudnud põhikooli seitsmendasse klassi.

Puudega lapse vaba aeg

Võid saada teavet oma elukohajärgsete harrastusvõimaluste kohta näiteks oma valla spordi- ja kultuuriametist. Ka puuetega inimeste organisatsioonidel on mitmekülgne harrastustegevus. Näiteks Soome Paraolümpiakomitee Sporttiklubi organiseerib mitmesuguseid spordi- ja liikumisüritusi.

Puuetega inimeste eriteenused

Puuetega inimeste eriteenused on muu hulgas

 • eluasemeteenused
 • perehooldus
 • asutushooldus
 • töökeskuse tegevus ja päevakeskuse tegevus.

Eluasemeteenus (asumispalvelu) tähendab seda, et intellektipuudega isik võib elada korteris, kuhu võib saada erilist abi ja toetust. Loe lisaks InfoFinlandi leheküljelt Tugi- ja sotsiaalkorter.

Perehooldus (perhehoito) tähendab seda, et isiku hooldus, kasvatamine või hoolekanne organiseeritakse väljaspool tema oma kodu kellegi teise kodus. Intellektipuudega isik, kes vajab hooldust, võib elada perekodus. Perekodus võib elada ka ajutiselt. Perehooldust võidakse organiseerida ka hooldatava isiku kodus.

Kui intellektipuudega isik vajab kogu aeg hooldust ja temale ei ole seda võimalik kodus või teeninduskorteris osutada, võib ta elada ka hooldusasutuses (laitos). Hooldusasutuses võib elada ka lühikest aega.

Vallad organiseerivad töökeskuste tegevust ja päevakeskuste tegevust puuetega inimestele. Töökeskuse tegevuse (työtoiminta) hulka kuulub kerge töö. Päevakeskuse tegevus (päivätoiminta) on mõeldud raske puudega isikutele, kes ei saa osaleda töökeskuse tegevuses. Päevakeskuse tegevus võib sisaldada näiteks toidu valmistamist, liikumist, vestlemist ja matkamist.

Internetist leiab Intellektipuudega inimeste hoolduse andmepanga (Kehitysvammahuollon tietopankki), kust leiab palju kasulikku teavet intellektipuude ja puuetega inimeste teenuste kohta. Teenus on soomekeelne.

Kohalik teave