Mine sisu juurde
Perheenjäsen Suomessa

Pereliige Soomes

Avaldatud25.03.2024
Kui soovid asuda Soome elama pereliikme juurde ja oled mõne teise riigi kui EL-i riigi või Põhjamaa kodanik, vajad elamisluba.

Kõik pereliikmed ei saa elamisluba. Loa võivad üldjuhul saada Soomes elava isiku abikaasa, registreeritud kooselupartner, faktiline abikaasa, alaealised lapsed ja alaealise lapse vanemad. 

Kui sinu pereliige elab Soomes ja soovid tema juurde elama asuda, vajad elamisluba peresidemete alusel. Sageli nõutakse ka, et sinul või Soomes elaval perekonna taasühinemist taotleval isikul on piisavalt raha iseenda ja pere ülalpidamiseks. See võib olla näiteks palk, ettevõtlustulu, omandist saadav tulu või pension.

Ilma elamisloata võid Soomes viibida alla 90 päeva. Külastuseks vajad üldjuhul siiski viisat. Lisateavet Soome reisimise ja viisa taotlemise kohta leiad InfoFinlandi lehelt Lühiajaline viibimine Soomes.

Elamisluba abikaasale

Elamisloa võid saada ka peresidemete alusel, kui sinu abikaasa elab Soomes või kavatseb Soome elama asuda. Abikaasa all mõeldakse abielus olevat kaasat, samasoolist registreeritud partnerit või sellist faktilist abikaasat, kellega oled koos elanud abielule sarnanevas suhtes vähemalt kaks aastat või teil on lapse suhtes ühine hooldusõigus.

Lisateavet selle kohta, kuidas abikaasa võib saada Soome elamisloa, on InfoFinlandi lehel Elamisluba abikaasale.

Elamisluba lapsele

Soome kodaniku laps

Laps võib saada elamisloa peresidemete alusel, kui tema vanem on Soome kodanik või abielus Soome kodanikuga ja elab Soomes. Laps peab olema elamisloa taotlemise ajal alla 18-aastane ja vallaline.

Et laps saaks elamisloa, peab lapse Soomes elav vanem olema lapse hooldaja. Kui hooldajateks on mõlemad vanemad, peab ka teine vanem sellega nõustuma, et laps asub Soome elama. Lepingu peab kinnitama ametiisik, näiteks riiklik notar.

Vanema ja lapse vahelist peresidet tuleb tõendada, näiteks sünnitunnistusega, kus on vanemate nimed.

Alaealise lapse eest esitab taotluse lapse hooldaja. Elamisloa taotluse esitamisel peab ka laps kohal olema.

Link viib saidilt väljaMaahanmuuttovirasto

Soome kodaniku laps

Välismaa kodaniku laps

Laps võib saada elamisloa peresidemete alusel, kui tema vanem elab Soomes ja tal on Soome elamisluba. Laps peab olema elamisloa taotlemise ajal alla 18-aastane ja vallaline.

Ka Soomes sündinud laps vajab Soome elamisluba. Luba tuleb taotleda kolme kuu jooksul lapse sünnist alates.

Et laps saaks elamisloa, peab lapse Soomes elav vanem olema lapse hooldaja. Kui hooldajateks on mõlemad vanemad, peab ka teine vanem sellega nõustuma, et laps asub Soome elama. Lepingu peab kinnitama ametiisik, näiteks riiklik notar.

Vanema ja lapse vahelist peresidet tuleb tõendada, näiteks sünnitunnistusega, kus on vanemate nimed.

Toimetulek

Et laps saaks elamisloa, peab tema toimetulek Soomes olema kindlustatud, näiteks vanema palgatuluga.

Vanemalt ei nõuta piisava sissetuleku olemasolu, kui laps on sündinud enne vanema Soome tulekut ja vanemal on Soomes pagulase staatus. Kui vanem on saanud pagulase staatuse 01.07.2016 või pärast seda, tuleb lapse elamisluba taotleda kolme kuu jooksul alates vanema pagulase staatuse saamisest. Taotluse võib esitada ka hiljem, kuid siis kehtib piisava toimetuleku nõue.

Kui lapse vanemal on elamisluba rahvusvahelise kaitse alusel, kuid tal ei ole pagulase staatust, siis nõutakse temalt piisava sissetuleku olemasolu, et laps saaks elamisloa.

Alaealise lapse eest esitab taotluse lapse hooldaja. Elamisloa taotluse esitamisel peab ka laps kohal olema.

Elamisluba vanemale või hooldajale

Elamisloa võid saada peresidemete alusel, kui sinu laps elab Soomes. Kui laps ei ole Soome kodanik, peab tal olema Soome elamisluba. Sinu laps peab olema ajal, mil taotled elamisluba, alla 18-aastane ja vallaline.

Peresidemete alusel elamisloa saamiseks pead olema lapse hooldaja. Üldiselt on hooldajateks lapse ema ja isa. Hooldaja võib olla ka keegi teine, näiteks vanavanem.

Vanema ja lapse vahelist peresidet tuleb tõendada, näiteks sünnitunnistusega, kus on vanemate nimed. Kui elamisluba taotleb hooldaja, kes ei ole lapse ema või isa, tuleb hooldusõigust tõendada, näiteks kohtuotsusega.

Toimetulek

Elamisloa saamiseks peab sul olema Soomes elamiseks piisavalt raha.

Sinult ei nõuta piisava raha olemasolu, kui sinu laps on Soome kodanik. Piisavat sissetulekut ei nõuta ka siis, kui oled olnud lapse hooldaja juba enne lapse Soome tulekut ja lapsel on Soomes pagulase staatus. Kui laps on saanud pagulase staatuse 01.07.2016 või hiljem, pead taotlema elamisluba kolme kuu jooksul alates lapsele Soome pagulase staatuse andmisest. Taotluse võib esitada ka hiljem, kuid siis kehtib piisava toimetuleku nõue.

Elamisluba muule lähedasele

Teatud juhtudel võivad Soome elamisloa peresidemete alusel saada lisaks abikaasale, faktilisele abikaasale, alaealiste laste vanemale või alaealistele lastele ka teised Soome kodaniku lähedased.

Elamisloa võivad saada ka sellise isiku teised lähedased, kellel on elamisluba rahvusvahelise kaitse vajaduse alusel. Kui elamisloa aluseks on muu põhjus kui rahvusvahelise kaitse vajadus, ei ole teistel lähedastel õigust elamisluba saada.

Muu lähedane võib saada elamisloa, kui ta on oma Soomes elavast lähedasest täielikult sõltuv. Selle alusel võidakse elamisluba anda näiteks täisealise (18-aastase) isiku vanematele. Ainult majanduslik sõltuvus või nõrk tervislik seisund ei ole elamisloa saamiseks piisav.

Muu lähedane võib saada elamisloa ka siis, kui ta on elanud ühist pereelu koos Soomes elava lähedasega enne lähedase Soome tulekut. Nõutav on ka see, et pereelu on katkenud mõjuval põhjusel, nagu näiteks paguluse tõttu.

Elamisloa taotlemine

Üldjuhul pead taotlema esimest elamisluba enne Soome tulekut. Taotle elamisluba oma elukohariigis või muus riigis, kus sa seaduslikult viibid. Esimest elamisluba saad taotleda ka Soomes, kui sinu pereliige on Soome kodanik ja oled ise viisavaba riigi kodanik ehk sa ei vaja Soome tulekuks viisat.

Elamisluba võid taotleda veebis, teenusekeskkonna Enter Finland kaudu. Kui oled esitanud taotluse, pead külastama välisriigis Soome esindust või Soomes migratsiooniameti teeninduspunkti, et saaksid tõendada oma isikut ja esitada taotluse lisade originaaldokumendid. Välisesinduses või teeninduspunktis pead käima kolme kuu jooksul alates taotluse veebikeskkonnas esitamise hetkest. Taotlust võidakse hakata läbi vaatama alles pärast seda, kui oled käinud välisesinduses või teeninduspunktis. Välisesindusse või teeninduspunkti pöördumiseks tuleb eelnevalt aeg broneerida.

Pea meeles, et sul tuleb regulaarselt kontrollida oma kontot teenusekeskkonnas Enter Finland. Kui taotluse juurde on vaja esitada lisaselgitusi, saadetakse sellekohane teave sinu teenusekeskkonnas Enter Finland asuvale kontole.

Kui sul pole võimalik või kui sa ei oska esitada taotlust veebi kaudu, võid viia ka paberkandjal taotluse ja selle lisad lähimasse Soome välisesindusse või Soomes migratsiooniameti teeninduspunkti. Vormi saad printida migratsiooniameti veebilehelt.

Elamisloa taotlus on tasuline. Tasu tuleb maksta elamisloa taotlemisel.

Soome isikukood

Kui sulle väljastatakse Soome elamisluba, siis registreeritakse sind automaatselt Soome rahvastiku infosüsteemi. Ühtlasi saad Soome isikukoodi.

Kui asud alaliselt Soome elama vähemalt aastaks ja soovid koduvalda, teavita riiki elama asumisest Digi- ja rahvastikuandmete ametit. Kui sul on Soomes koduvald, on sul üldjuhul õigus kasutada selle valla teenuseid.

Kui soovid, et sinu perekonnaseisu- ja perekondlike suhete andmed registreeritaks Soome rahvastiku infosüsteemi, pead esitama vastavad dokumendid ja nende lisad Digi- ja rahvastikuandmete ametile. Dokument peab olema originaal või usaldusväärselt õigeks tunnistatud ning vajaduse korral legaliseeritud ja tõlgitud.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Elanikuks registreerumine.

Töö ja õppimine Soomes

Kui taotlesid esimest elamisluba Soomes, ei ole sul õigust töötada enne, kui elamisluba on väljastatud. Kui oled saanud elamisloa peresidemete alusel, on sul õigus Soomes töötada ja õppida. Vabu töökohti saad otsida interneti tööportaalidest, ajalehtedest või sotsiaalmeedia teenuste kaudu. Loe täpsemalt tööotsimise kohta InfoFinlandi lehelt: Töö Soomes.

Sul võib olla ka õigus saada integreerumisteenuseid ja soome või rootsi keele õpet. Lisateavet Soome tööelu ja integreerumisteenuste kohta leiad lehtedelt: Töö ja ettevõtlus ja Elu sisseseadmine Soomes.