Mine sisu juurde
Lait ja oikeudet

Seadused ja õigused

Avaldatud18.07.2024
Soome ühiskonda ja selle toimimist reguleerivad seadused. Tähtsaim neist on põhiseadus (perustuslaki). Kõik, kes Soomes elavad, peavad järgima Soome seadusi. Ka ametivõimud peavad seadust järgima. Seadusi võtab vastu parlament.

Põhiõigused

Kõigil Soomes elavatel inimestel on seaduse järgi õigused ja kohustused. Soomes elavaid välismaalasi puudutavad ka järgmised õigused ja kohustused.

Õigused

 • Kõigil on õigus võrdsele kohtlemisele. Kedagi ei tohi kohelda teisiti näiteks soo, vanuse, usu või puude tõttu.
 • Igaüks võib vabalt suuliselt ja kirjalikult oma arvamust avaldada.
 • Inimesed võivad organiseerida koosolekuid ja meeleavaldusi ja neil osaleda. Meeleavaldustest peab eelnevalt teavitama politseid.
 • Kedagi ei tohi surma mõista ega piinata.
 • Kõik võivad ise valida omale elukoha ja Soomes vabalt liikuda.
 • Igaühel on õigus eraelu puutumatusele. Keelatud on teise isiku kirja lugemine ja teise inimese telefonikõne pealtkuulamine.
 • Igaüks saab valida oma usu ise. Kui pole selleks soovi, ei pea mingit usku valima.

Isegi kui sa ei ole Soome kodanik, võib sul olla õigus mõnedel valimistel hääletada.

Loe välismaalaste hääleõiguse kohta lisaks InfoFinlandi lehelt Valimised ja hääletamine Soomes.

Kohustused

 • Kõik, kes elavad või viibivad Soomes, peavad järgima Soome seadusi.
 • Umbes 7–18-aastastel on koolikohustus.
 • Sageli on Soomes töötavad isikud kohustatud maksma oma töötasult tulumaksu Soomes.
 • Kõigil on kohustus kohtusse kutsumise korral kohtus tunnistada.
 • Vanematel on kohustus oma laste eest hoolitseda.
 • Õnnetuse korral on kõigil kohustus aidata.

Maksustamise kohta Soomes loe lisaks InfoFinlandi lehelt Maksustamine.

Soome kodaniku õigused ja kohustused

Soome kodanikel on neile lisaks mõningad õigused ja kohustused, mida ei ole Soomes elavatel välismaalastel. Soome kodanike õiguste ja kohustuste kohta loe lisaks InfoFinlandi lehelt Soome kodaniku õigused ja kohustused.

Soome seadused

Mõningaid seadusi

Põhiseadus

Põhiseadus on Soome kõige tähtsam seadus. Ükski seadus ei tohi olla sellega vastuolus. Põhiseadusega on sätestatud näiteks Soomes elavate inimeste põhiõigused ja Soome riigi toimimise põhimõtted.

Võrdse kohtlemise seadus

Võrdse kohtlemise seaduse (yhdenvertaisuuslaki) järgi ei tohi kedagi diskrimineerida vanuse, etnilise või rahvusliku päritolu, kodakondsuse, keele, usu, veendumuse, arvamuse, tervisliku seisundi, puude, seksuaalse orientatsiooni või muu isikuga seotud põhjuse alusel. Lisateavet võrdse kohtlemise seaduse kohta leiad InfoFinlandi lehelt Võrdne kohtlemine ja võrdõiguslikkus.

Soolise võrdõiguslikkuse seadus

Soolise võrdõiguslikkuse seadus (tasa-arvolaki) keelab soolise diskrimineerimise. Soolise võrdõiguslikkuse seaduse järgi peavad ametivõimud, tööandjad ja õppeasutused edendama meeste ja naiste vahelist võrdõiguslikkust. Lisateavet võrdõiguslikkuse kohta leiad InfoFinlandi lehelt Võrdne kohtlemine ja võrdõiguslikkus.

Lastekaitseseadus

Lastekaitseseadus (lastensuojelulaki) sätestab, et igal Soomes elaval lapsel on õigus hoolitsusele ja turvalisele kasvukeskkonnale. Lisateavet laste õiguste kohta Soomes leiad InfoFinlandi lehtedelt Lapsed.

Tarbija õigused

Igaüks, kes ostab kaupu või teenuseid, on tarbija. Tarbijakaitseseadus (kuluttajansuojalaki) kaitseb tarbija õigusi Soomes. Sul on õigus saada kompensatsiooni näiteks juhul, kui sinu ostetud esemel või kaubal esineb defekte, mida sa ei ole ise tekitanud. Võid näiteks saada asemele veatu eseme või saad raha tagasi.

Kui ostetud esemel ilmnevad puudused, pöördu esmalt eseme müüja poole. Kui sa ei jõua müüjaga kokkuleppele, pöördu tarbijanõustamisse.