Mine sisu juurde
Turvapaikka Suomesta

Varjupaik Soomest

Avaldatud17.04.2024
Soomest saab varjupaika taotleda ainult kohapeal Soomes. Sul peab olema varjupaiga taotlemiseks mõjuv põhjus, näiteks tagakiusamine. Sellel lehel on teavet varjupaigataotlejale.

Võid taotleda varjupaika Soomes, kui sul on põhjendatud kartus koduriigis tagakiusamise ees. Tagakiusamise põhjusteks võivad olla päritolu, usutunnistus, kodakondsus, teatud ühiskondlikku gruppi kuulumine või poliitilised vaated.

Immigratsiooniamet uurib, kas varjupaiga taotlemine on põhjendatud, ja teeb otsuse.

Saad taotleda varjupaika ainult iseendale.

Varjupaiga taotlemine

Soome ja Venemaa vaheline piir on suletud. Sedakaudu ei saa Soome tulla. Hetkel ei saa Soome ja Venemaa vahelisel maismaapiiril varjupaika taotleda. 

Saad taotleda Soomes varjupaika ainult Soome riigi territooriumil. Varjupaiga taotlemiseks ei ole eraldi taotlusvormi, mida saaksid eelnevalt täita.

Kui saabud Soome, teavita kohe piirikontrolli või politseid, et soovid varjupaika taotleda. Piirikontroll või politsei registreerib sind varjupaigataotlejaks, paneb kirja sinu põhiandmed ja võtab sinult sõrmejäljed. Lisateavet piiriületuse kohta leiad piirivalve veebisaidilt.

Kui ametiisik on sinu varjupaigataotluse vastu võtnud, suunatakse sind vastuvõtukeskusesse. Seal saad elada sel ajal, mil immigratsiooniamet sinu taotlust menetleb. Võid elada ka mujal, kuid sellisel juhul pead ise tasuma eluasemekulud.

Ajutine kaitse Ukrainast tulijatele

Kui oled põgenenud Ukraina sõja eest või sa ei saa sõja tõttu sinna tagasi pöörduda, saad taotleda ajutist kaitset. Loe täpsemalt InfoFinlandi alamlehelt Ajutine kaitse Soomes.

Venemaalt saabuvad varjupaigataotlejad

Venelastele mõeldud teavet elamislubade, varjupaiga taotlemise ja kodakondsusküsimuste kohta leiad migratsiooniameti kodulehelt.

Euroopa Liidu territooriumilt saabuv varjupaigataotleja

EL-i liikmesriikide (ja Šveitsi, Norra, Islandi ja Liechtensteini) territooriumil tuleb varjupaika taotleda selles riigis, kelle territooriumile isik esmalt saabub. Kui oled taotlenud varjupaika või elanud enne Soome tulekut mõnes teises EL-i liikmesriigis (või Šveitsis, Norras, Islandil ja Liechtensteinis), siis sinu taotlust Soomes ei menetleta. Sellisel juhul saadetakse sind tagasi sellesse riiki, kus sa olid enne Soome tulekut. Seda nimetatakse Dublini menetluseks.

Kui oled Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, siis tõenäoliselt sa Soomest varjupaika ei saa. Soome peab kõiki EL-i liikmesriike nende kodanikele turvaliseks kohaks. Kõik EL-i liikmesriikide kodanike taotlused vaadatakse sellegipoolest läbi.

InfoFinlandi lehelt EL-i kodanikud leiad teavet selle kohta, kuidas saad Soome elama asuda muudel põhjustel kui varjupaiga taotlemine.

Alaealine varjupaigataotleja

Kui oled alla 18-aastane varjupaigataotleja ja saabud Soome ilma hooldajata, siis määratakse sulle esindaja. Esindaja on usaldusväärne täiskasvanu, kes aitab sind asjaajamises ajal, mil immigratsiooniamet sinu taotlust menetleb. Esindaja tuleb kaasa, kui pead ametnikega rääkima. Peale selle selgitab sinu esindaja välja, kas sul on võimalik oma perega ühineda. Sul on õigus majutusele, toidule ja tervishoiule. Sul on ka õigus koolis käia.

Varjupaigataotluse menetlemine

Immigratsiooniamet menetleb sinu taotlust ja teeb otsuse. Immigratsiooniamet tuvastab sinu isiku ja selgitab välja reisimarsruudi Soome ning hindab, kas sulle võidakse anda Soomes varjupaika.

On tavaline, et taotluse menetlemine kestab mitmeid kuid. Kui oled esitanud varjupaigataotluse, on sul õigus elada Soomes seni, kuni kestab sinu taotluse läbivaatamine. Selle aja jooksul ei tohi sa sõita välismaale. Kui reisid, võivad ametivõimud otsustada, et sinu taotlus ei ole enam kehtiv.

Immigratsiooniamet saadab sulle kutse varjupaigataotluse intervjuule. Kutsel on kirjas suulise tõlke keel, intervjuu läbiviimiskoha täpne aadress ja kellaaeg.

Varjupaigataotluse intervjuu

Varjupaigataotluse intervjuu (turvapaikkapuhuttelu) on sinu varjupaigataotluse menetluse ajal kõige olulisem toiming. Intervjuu käigus küsitakse sinult nende sündmuste ja põhjuste kohta, mille tõttu olid sunnitud kodumaalt lahkuma. On oluline, et räägiksid võimalikult täpselt, mis on juhtunud. Immigratsiooniamet otsustab sinu jutu põhjal, kas sulle antakse Soomes varjupaika.

Varjupaigataotlejana on sul õigus kasutada intervjuu ajal esindajat riigi õigusabi korras. Esindaja võtab varjupaigataotluse intervjuust osa omal äranägemisel.

Kui vajad tõlki, siis tõlgi hangib immigratsiooniamet.

Positiivne otsus

Saad jääda Soome, kui sulle antakse varjupaika või elamisluba muul alusel. Sulle võidakse anda Soomes varjupaika, kui ametivõimud on seisukohal, et satud kodumaal tagakiusamise alla:

  • rassi,
  • usutunnistuse,
  • rahvuse,
  • teatud ühiskondlikku gruppi kuulumise või
  • poliitiliste vaadete tõttu.

Kui sa varjupaika ei saa, võid teatud juhtudel saada elamisloa täiendava kaitse alusel. Võid saada elamisloa täiendava kaitse aluse, kui sind ähvardab:

  • surmanuhtlus või hukkamine,
  • piinamine või muu ebainimlik kohtlemine või karistus või
  • tõsine isiklik oht, mis tuleneb relvakonfliktist.

Kui taotled varjupaika, siis uurib immigratsiooniamet ühtlasi seda, kas võid saada elamisloa mingil muul alusel.

Link viib saidilt väljaMaahanmuuttovirasto

Varjupaik

Negatiivne otsus

Kui sa ei saa varjupaika või muul alusel elamisluba, saadetakse sind Soomest tagasi lähteriiki. Sul on ka võimalus esitada negatiivse otsuse suhtes vaie halduskohtule. Otsuse lisas on juhend, kuidas vaiet esitada.

InfoFinlandi lehelt Negatiivne elamisloa otsus leiad teavet selle kohta, mida saad teha, kui saad negatiivse otsuse.

Õigusabi varjupaigataotlejatele

Taotluse menetlemise ajal võid saada nõu ja õigusabi riiklikust õigusabibüroost. Kui soovid esindajat riigi õigusabi korras, pöördu õigusabibüroo poole. Vajaduse korral aitab sind vastuvõtukeskus. Õigusabibüroo (oikeusaputoimisto) võib suunata sind ka eraõigusliku juristi või eraõigusbüroo poole.

Võid saada nõu ka pagulaste nõustamiskeskusest (Pakolaisneuvonta ry). Pagulaste nõustamiskeskus annab nõu ka neile isikutele, kes viibivad Soomes ilma elamisloata.

Varjupaigataotleja sotsiaalne kaitse

Varjupaigataotlejatel ei ole õigust Soome sotsiaalsele kaitsele. See tähendab, et sul pole õigust saada Kela toetusi.

Vastuvõtukeskus maksab sulle vastuvõturaha. Seda makstakse nii kaua, kui sinu varjupaigataotluse käsitlemine kestab. Vastuvõturaha on väike summa, mis on mõeldud vältimatute kulude katteks.

Kui saad elamisloa ja elad alaliselt Soomes, on sul õigus Soome sotsiaalsele kaitsele. Soome sotsiaalse kaitse alla kuulumist tuleb taotleda Kelast peale seda, kui elamisluba on väljastatud.

Varjupaigataotleja töötamisõigus

Saad teha Soomes palgatööd, kui sinu varjupaigataotluse esitamisest on möödunud kolm kuud ja sul on kehtiv pass või muu reisidokument, mille ametkonnale tookord esitasid.

Kui sa ametkonnale koos varjupaigataotlusega kehtivat reisidokumenti ei esitanud, saad teha Soomes palgatööd, kui sinu varjupaigataotluse esitamisest on möödunud kuus kuud.

Töötamisõigus kestab seni, kuni oled saanud oma varjupaigataotlusele jõustunud otsuse. Kui immigratsiooniamet teeb sinu varjupaigataotluse suhtes positiivse otsuse, saad elamisloa. See sisaldab peaaegu alati ka töötamisõigust.

Kui immigratsiooniamet teeb sinu varjupaigataotluse suhtes negatiivse otsuse, on sul õigus töötada ajal, mil toimub sinu võimaliku vaide menetlemine.

Soomes töötamiseks vajad tulumaksukaarti. Taotle tulumaksukaarti lähimast maksubüroost ja edasta see oma tööandjale. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Maksukaart.

Kui töötad pidevalt, võid taotleda Soome elamisluba ka töötamise alusel. InfoFinlandi lehelt Soome tööle leiad lisateavet töötaja elamislubade kohta.