Mine sisu juurde
Opiskelemaan Suomeen

Soome õppima

Avaldatud09.02.2024
Kui sa ei ole EL-i riigi või Põhjamaa kodanik, vajad Soome elamisluba. Kui taotled elamisluba õpingute alusel, peab sul olema Soomes õppekoht. Kui oled saanud õppekoha, võid taotleda elamisluba. Sellel lehel räägitakse sellest, mida pead tegema, kui soovid Soome elama asuda õppimise eesmärgil.

Elamisloata õppimine

Ilma elamisloata võid Soomes õppida alla 90 päeva. Võid siiski vajada viisat. Teavet viisa kohta leiad InfoFinlandi lehelt Lühiajaline viibimine Soomes

Õppekoht

Enne seda, kui saad taotleda elamisluba, pead leidma Soomes õppekoha. Aktsepteeritavad õppeasutused on põhikoolile järgnevad õppeasutused, milleks on näiteks ülikoolid, kõrgkoolid ja kutseõppeasutused.

Õppekoht peab vastama ühele järgmistest tingimustest:

 • sinu õpingud lõppevad kutse või diplomi/kraadi saamisega,
 • sa osaled õppeasutuste vahelises või muus vahetusprogrammis,
 • sa läbid diplomi-/kraadiõppega seotud täiendõpet või omandad eriharidust.

Õppekohta saad taotleda kevadel või sügisel koolide ühisavaldusega. Teatud õpingute puhul esitatakse ühisavaldus (yhteishaku) juba jaanuaris. Tee endale varakult selgeks, millal saad õppekohta taotleda.

InfoFinlandi lehelt Koolituse taotlemine leiad lisateavet selle kohta, kuidas saad Soomes õppekohta taotleda.

Ravikindlustus

Elamisloa saamiseks vajad individuaalkindlustust, mis hüvitab sinu haigus- ja ravimikulud. Kindlustuse saad hankida oma koduriigi kindlustusfirmast või küsi sobiva kindlustuse kohta teavet rahvusvahelistelt kindlustusfirmadelt.

Kõik kindlustused peavad vastama järgmistele tingimustele:

 • kindlustuse omavastutuse osa ei tohi olla suurem kui 300 eurot,
 • kindlustus peab kehtima kogu sinu Soomes viibimise aja jooksul,
 • kindlustus peab kehtima hetkel, kui saabud Soome,
 • kindlustus ei tohi olla tavaline reisikindlustus.

See, kui suured ravikulud kindlustus peaks katma, sõltub sinu õpingute kestusest. Näiteks kui sinu õpingud Soomes kestavad alla kahe aasta, peab kindlustus katma arstiabikulud vähemalt 120 000 euro ulatuses.

Kui sul on Euroopa ravikindlustuskaart (European Health Insurance Card, EHIC) või Ühendkuningriigi Global Health Insurance Card, ei vaja sa eraldi kindlustust. Ravikindlustuskaart peab kehtima kogu sinu Soomes viibimise aja jooksul.

Soome tervishoiu kohta leiad teavet InfoFinlandi lehelt Tervishoiuteenused Soomes.

Piisav sissetulek

Soomes elamiseks peab sul olema piisavalt raha. Sinu kasutuses peab olema vähemalt 560 eurot kuus, et suudaksid tasuda eluaseme, toidu ja muude väljaminekute eest. Ühe aasta elamiskuludeks peab sul seega olema 6 720 eurot.

Toimetuleku eelduse osas võib olla erandeid. Vajad elamiskuludeks väiksemat rahasummat näiteks juhul, kui õppeasutus organiseerib sulle tasuta korteri ja lisaks veel tasuta toidu.

Kui sinu õpingud on tasulised, pead hoolitsema ka selle eest, et sul on peale aastase õppemaksu tasumist elamiskulude katteks piisavalt raha.

Sul peab olema nõutav summa isiklikul pangakontol või ametliku asutuse tõend sulle antud õppetoetuse kohta. Need on näiteks riigi, õppeasutuste või organisatsioonide poolt antud stipendiumid. Eraisikute (sugulased, tuttavad) või tööandjate antud sponsorluse lubadusi või kontoväljavõtteid ei aktsepteerita.

Loe täpsemalt Soome hindade ja muude elamiskulude kohta InfoFinlandi lehelt Hinnatase Soomes.

Õppuri elamisluba

Pead taotlema esimest elamisluba enne Soome tulekut.

Õppuri elamisluba antakse tavaliselt õpingute ajaks. Kui tuled Soome kogumahus kõrgharidust omandama, antakse sulle A-luba ehk pidev elamisluba. Muul juhul antakse sulle B-luba ehk ajutine elamisluba.

Võid taotleda elamisluba veebis, teenusekeskkonna Enter Finland kaudu. Kui oled esitanud taotluse, pead külastama lähimat Soome välisesindust, kus saad tõendada oma isikut ja esitada taotluse lisade originaaldokumendid. Välisesinduses pead käima kolme kuu jooksul alates taotluse veebikeskkonnas esitamise hetkest. Taotlust võidakse hakata läbi vaatama alles pärast seda, kui oled käinud välisesinduses. Välisesindusse pöördumiseks tuleb üldjuhul eelnevalt aeg broneerida.

Pea meeles, et sul tuleb regulaarselt kontrollida oma kontot teenusekeskkonnas Enter Finland. Kui taotluse juurde on vaja esitada lisaselgitusi, saadetakse sellekohane teave sinu kontole.

Kui sul pole võimalik või kui sa ei oska esitada taotlust veebi kaudu, võid viia ka paberkandjal taotluse ja selle lisad lähimasse Soome välisesindusse. Vormi saad printida Immigratsiooniameti veebilehelt.

Elamisloa taotluse menetlemine on tasuline. Tasu tuleb maksta loataotluse esitamisel.

Õppuri elamisloa taotlusele lisamiseks vajad järgmiseid dokumente:

 • kehtivat passi,
 • passipilti (fotole esitatavad nõuded leiad immigratsiooniameti veebilehelt),
 • kohalkäimise tõendit (tõendit selle kohta, et oled õppur Soomes akrediteeritud õppeasutuses),
 • tõendit selle kohta, et sul on olemas elamiskuludeks nõutav rahasumma,
 • kindlustustõendit või Euroopa ravikindlustuskaardi koopiat,
 • tõendit tasutud aastase õppemaksu või stipendiumi kohta,
 • varasemaid haridust tõendavaid dokumente (kui sa ei õpi kraadiõppes ega ole vahetusõpilane/-üliõpilane),
 • võimalikke töötamist tõendavaid dokumente (kui sa ei õpi kraadiõppes ega ole vahetusõpilane/-üliõpilane).

D-viisa

Soome võid saabuda kohe, kui oled saanud loataotlusele positiivse vastuse, isegi kui sa ei ole veel saanud elamisloakaarti. Elamisloakaart võidakse sulle postiga saata ka Soome. Kui sul ei ole veel elamisloakaarti, võid siiski vajada Soome viisat.

Kui vajad Soome viisat, saad taotleda D-viisat (D-viisumi). D-viisaga saad Soome tulla ilma elamisloakaardita kohe, kui sulle on antud elamisluba.

D-viisat saad taotleda teenusekeskkonnas Enter Finland üheaegselt elamisloa taotlemisega. Viisataotluse menetlemine on tasuline.

Kui migratsiooniamet sulle elamisloa väljastab, kleebitakse saatkonnas sinu passi D-viisa. D-viisa kehtib 100 päeva.

Teisest EL-i liikmesriigist väljastatud õppuri elamisluba

Sa ei vaja Soome elamisluba, kui sul on mõnes teises EL-i liikmesriigis väljastatud elamisluba ja õpid kõrgkoolis. Peale selle peavad sinu õpingud:

 • sisaldama rahvusvahelist liikumist EL-i programmi või mitmekülgse programmi raames, või
 • olema hõlmatud kahe või enama kõrgkooli vahelise lepinguga.

Sel juhul pead esitama immigratsiooniametile liikuvusmeetmete raames toimuvate kõrgkooliõpingute teatise. Kui esitad liikuvusmeetmete raames toimuvate kõrgkooliõpingute teatise, saad Soomes õppida maksimaalselt 360 päeva.

Soome isikukood

Kui sulle väljastatakse Soome elamisluba, siis registreeritakse sind automaatselt Soome rahvastikuregistrisse. Ühtlasi saad Soome isikukoodi.

Kui oled Soome elama asunud, pead minema lähimasse Digi- ja rahvastikuandmete ameti teeninduskohta, et elanikuks registreeruda. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Elanikuks registreerumine.

Õppuri elamisloa pikendamine

Kui sinu õpingud jätkuvad, aga elamisloa kehtivusaeg on lõppemas, taotle elamisloa pikendamist. Pea meeles, et taotled elamisloa pikendamist aegsasti enne esimese loa kehtivusaja lõppu.

Elamisloa pikendamise taotlemisel kontrollib migratsiooniamet, kas sul on elamisloa pikendamiseks kogutud piisavalt ainepunkte. Selleks pead lisama elamisloa pikendamise taotlusele õpingute registri väljavõtte.

Loe elamisloa pikendamise taotlemise kohta lisaks InfoFinlandi lehelt Elamisloa pikendamine.

Elamisluba töö otsimiseks

Kui sul pole õpingute lõpetamisel töökohta, saad taotleda elamisluba töö otsimiseks või ettevõtte asutamiseks. Selle elamisloa võid saada maksimaalselt kaheks aastaks.

Taotle luba hiljemalt viie aasta jooksul pärast õppuri elamisloa lõppemist.

Kui leiad Soomest töökoha, saad taotleda Soomes hariduse omandanule mõeldud elamisluba.

Loe täpsemalt hariduse omandanu elamisloa kohta InfoFinlandi lehelt Soome tööle.

Tööpraktika Soomes

Kui õpid välisriigis ja soovid tulla Soome tööpraktikale, pead taotlema elamisluba tööpraktikaks. Lisateavet leiad Immigratsiooniameti veebilehelt.

Link viib saidilt väljaMaahanmuuttovirasto

Tööpraktika Soomes

InfoFinlandi lehel Välismaalasest õppur Soomes on tähtsat teavet õppuri elu kohta Soomes.

Link viib saidilt väljaStudyinfinland.fi

Teavet välisriigi õppuritele