Mine sisu juurde
Työhakemus ja CV

Tööle kandideerimise avaldus ja CV

Avaldatud31.01.2024
Üldjuhul pead Soomes tööle kandideerimisel saatma tööandjale töökohale kandideerimise avalduse ja CV ehk elulookirjelduse. Kirjuta avaldus ja CV samas keeles, mida on kasutatud töökuulutuses. Töökohale kandideerimise avalduse eesmärk on äratada tööandja huvi nii, et sind kutsutakse töövestlusele.

Töökuulutus

Enne töökohale kandideerimise avalduse kirjutamist loe hoolikalt töökuulutus läbi ja mõtle, milliseid teadmisi ja oskusi tööandja otsib. Mõtle, kuidas sinu teadmised ja oskused tööandja soovidele ja nõudmistele vastavad.

Võid pöörduda ka tööandja poole ja küsida lisateavet, kui sul on mõni selline küsimus, millele sa töökuulutusest vastust ei saa. Helista tööandjale ainult siis, kui tahad töökoha kohta midagi konkreetset küsida.

Töökohale kandideerimise avaldus

Kui kandideerid uuele töökohale, kirjuta iga kord uus avaldus ja uuenda oma CV-d. Avalduse võid kirjutada otse e-kirjana või lisada e-kirjale koos elulookirjeldusega manuseks. Lisa manused alati PDF-formaadis. Sageli on sul võimalik saata avaldus ja CV tööandja veebilehe kaudu. Vahel võib töökohale kandideerimise avalduseks olla video, portfoolio või näiteks veebileht.

Töökohale kandideerimise avalduse eesmärk on äratada tööandja huvi nii, et sind kutsutakse töövestlusele. Avaldus on vastus töökuulutusele. Vasta soovidele ja nõudmistele, mida töökuulutuses on mainitud. Rõhuta neid asju, mis on sellel ametikohal olulised. Too välja konkreetsed näited oma teadmiste ja oskuste kohta. Veena tööandjat, et oled selleks tööks sobiv inimene.

Töökohale kandideerimise avaldus on üldjuhul alla ühe lehe pikkune. Palu, et keegi sinu avalduse läbi loeks ja üle vaataks.

Palgasoov

Sageli tuleb avaldusele lisada palgasoov. Tihti on keeruline hinnata, milline on sobiv palgatase. Palgasoov ei tohi olla liiga kõrge, aga ka mitte liiga madal. Lisateavet palgatasemete kohta on võimalik saada ametiühingutelt. Arvesta, et tööandja ei tohi maksta sulle madalamat palka, kui on ette nähtud valdkonna kollektiivlepingus.

Tasuta töötamine on seaduslik ainult TE-büroo tööproovi või õpingutega seotud praktika ajal. Kui tööl on katseaeg, tuleb selle aja jooksul maksta tavapärast töötasu.

Soome palgataseme kohta loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Töösuhte tingimused ja palgatase Soomes.

Loe täpsemalt Soome hindade ja muude elamiskulude kohta InfoFinlandi lehelt Hinnatase Soomes.

Oma teadmiste ja oskuste kindlakstegemine

Tööotsimisel on kasu oma teadmiste ja oskuste kindlakstegemisest. Vaata üle oma haridus ja töökogemus ning mõtle, millised oskused oled nende käigus omandanud. Millised kutseoskused sul on? Mis on sinu tugevad küljed? Mõtle ka sellele, millised teadmised ja oskused oled omandanud hobide või muude kogemuste kaudu.

Dokumendid ja tunnistused

Hoia alles dokumendid oma varasemate töökohtade ja õpingute kohta. Ära unusta alati dokumenti küsida, kui oled kuskil töötanud, praktikal olnud või õppinud. Tööandjal on kohustus väljastada töötamist tõendav dokument (töötunnistus) ka veel kümne aasta jooksul peale töösuhte lõppemist. Töötunnistusi pole üldjuhul vaja tööandjale eelnevalt saata, kuid need võiks tööintervjuule igaks juhuks kaasa võtta selleks puhuks, kui tööandja neid näha soovib. Oleks hea, kui kõik välisriigis saadud tõendid, tunnistused ja diplomid oleksid tõlgitud soome või rootsi keelde.

Lisateavet teema kohta leiab InfoFinlandi lehelt Töötunnistus.

Hariduse ja kvalifikatsiooni tunnustamine

Töö otsimine on lihtsam, kui tead, millises ulatuses vastab sinu välisriigis omandatud haridus ja kvalifikatsioon Soome haridusele ja kvalifikatsioonile. Võid taotleda Haridusametist välisriigis omandatud hariduse ja kvalifikatsiooni tunnustamist. Hariduse ja kvalifikatsiooni tunnustamine on tasuline.

Lisateavet teema kohta leiab InfoFinlandi lehelt Välisriigis omandatud haridus ja kvalifikatsioon Soomes.

Avatud tähtajaga töökohale kandideerimise avaldus

Võid pöörduda otse sulle huvipakkuva töökoha poole. Võid saata avatud tähtajaga töökohale kandideerimise avalduse või tööandjale helistada, isegi kui vabu töökohti hetkel ei pakuta.

Kirjelda avatud tähtajaga töökohale kandideerimise avalduses, mida sa oskad ja milliseid töid võiksid teha. Lisa avalduse juurde manusena elulookirjeldus ehk CV.

Elulookirjeldus ehk CV

Elulookirjeldus ehk CV võtab selges ja ülevaatlikus vormis kokku sinu teadmised, oskused, töökogemuse ja hariduse.

CV-de puhul on kasutusel eri mallid. Traditsioonilises CV-s võid oma teadmised ja oskused reastada kronoloogiliselt. Teadmiste ja oskuste põhises CV-s võid oma teadmisi ja oskusi eri valdkondade kaupa grupeerida. CV-ks võib olla ka video, portfoolio või veebileht. Tutvu erinevate CV-de mallidega ja koosta endale sobiv elulookirjeldus.

Üldjuhul on CV pikkuseks 1–2 lehekülge. Pea meeles, et CV-d tuleb sul uuendada igale uuele töökohale kandideerimisel.

Millest CV koosneb?

  • Nimi ja kontaktandmed – aadress, e-posti aadress, telefon.
  • Töökogemus – loetle oma varasemad töökohad, neist värskeim esimesena. Too ära ka töösuhte kestus. Kirjelda oma tööülesandeid ja töö käigus omandatud oskusi.
  • Haridus – loetle omandatud haridus kronoloogiliselt, värskeim esimesena. Lisa kvalifikatsiooni nimetus, koolitusprogrammi nimetus, õppeasutuse nimi ja lõpetamise aeg.
  • Kursused – loetle eraldi alapealkirja all üles soome keele kursused ja muud läbitud kursused.
  • Muud oskused – keeleoskus, arvutioskus, omandatud load, näiteks hügieenipass.
  • Avaldatud materjalid või töönäidised – soovi korral võid lisada omi väljaandeid või töönäidiseid.
  • Hobid, usaldusametid – võid välja tuua oma huvialad.
  • Soovitajad – võid lisada nende isikute nimed, kes on lubanud sind töökohale soovitada. Lisa soovitajate kontaktandmed. Ära unusta soovitajatelt luba küsida.

CV algusse võid lisada kokkuvõtte või profiili, kus kirjeldad paari lausega oma tausta ja põhilisi oskuseid. Võid välja tuua, mis eesmärkidel töökohta otsid või millised on sinu erioskused. Võid lisada oma foto.

Teadmiste ja oskuste põhine CV

Teadmiste ja oskuste põhine CV toob hästi väljas sinu teadmised, oskused ja kogemused.

Vali välja mõned teadmiste ja oskuste valdkonnad ja kirjelda pealkirjade all nende valdkondadega seonduvaid kogemusi, oskusi ja saavutusi. Võid lisada ka sellise teadmise või oskuse, mille oled omandanud näiteks vabatahtliku töö, hobide ja õpingute kaudu. Sellele lisaks võid reastada kronoloogiliselt oma hariduse ja töökogemuse.

CV algusse võid lisada kokkuvõtte või profiili, kus kirjeldad paari lausega oma tausta ja põhilisi oskuseid. Võid välja tuua, mis eesmärkidel töökohta otsid või millised on sinu erioskused.

Koosta igale töökohale kandideerimisel eraldi CV. Rõhuta selles neid oskuseid, mida sellel ametikohal vaja läheb. Mõtle, mida tööandjal oleks oluline sinu teadmiste ja oskuste kohta teada.

Europassi CV

Europassi CV on üleeuroopaline CV ehk elulookirjeldus. Saad oma elulookirjelduse koostada ja salvestada elektroonilises Europassi teenuses. Samuti saad teenuses koostada oma pädevuste e-portfoolio. Europassi teenus pakub teavet töö- ja õppimisvõimaluste kohta kogu Euroopas. Teenus on tasuta ja mõeldud kõigile.

Europass on kasutusel kõikides EL-i / EMP riikides. Europassi võid kasutada töö- ja õppekohale kandideerimisel. Europass on eriti kasulik siis, kui kandideerid Soome töö- või õppekohale teisest EL-i riigist.

Tööintervjuu

Tutvu eelnevalt tööandjaga, näiteks veebilehe kaudu. Mõtle, kuidas sa oma teadmisi ja oskuseid ning sobivust ametikohale tutvustad. Harjuta, et oskaksid paari lausega oma tausta ja kutseoskuseid kirjeldada.

Mõtle eelnevalt läbi, milliseid küsimusi tööandja võib sinult küsida. Harjuta üldistele tööintervjuuküsimustele vastamist. Tööandja ei tohi esitada küsimusi sinu perekonna, usundi või poliitilise aktiivsuse kohta.

Näita, et oled eelnevalt tutvunud tööandja organisatsiooni ja pakutava töökohaga ning oled just sellest tööst tõeliselt huvitatud. Mõtle läbi ka need küsimused, mida tahad tööandjalt ise küsida.

Töö alustamine uuel töökohal

Enne uuel töökohal alustamist sõlmi alati kirjalik tööleping. Lepi tööandjaga töölepingu sisus kokku. Enne lepingu allkirjastamist loe see hoolikalt läbi. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Töösuhte tingimused ja töötasu Soomes.

Enne tööle asumist veendu, et sul on antud töö tegemise õigus. Elamisloal võivad olla piirangud selle suhtes, millises valdkonnas sul on õigus töötada. Samuti on tööandjal kohustus veenduda, et sul on Soomes töötamise õigus.. Kui sul on elamisluba, näed töötamise õigust elamisloakaardilt. Kui sul pole elamisluba või sa pole kindel, kas sul on töötamise õigus, saad selle kohta küsida migratsiooniametist e-kirja teel. Loe juhiseid migratsiooniameti kodulehelt.

Töö alustamisel edasta tööandjale tulumaksukaart. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Tulumaksukaart.