Mine sisu juurde
Työelämän ongelmat

Tööelu probleemid

Avaldatud21.03.2024
Kui sul on töö juures probleeme, räägi kõigepealt oma ülemusega. Abi saad ka oma töökoha töökaitsevolinikult, usaldusisikult või ametiühingust. Sellelt lehelt leiad vastused tööelus ette tulla võivatele probleemidele.

Kust saan abi tööelu probleemide korral?

Vestle oma ülemusega. Kui see ei aita, pöördu töökoha töökaitsevoliniku või usaldusisiku poole. Kui töökohal ei ole usaldusisikut ja oled ametiühingu liige, pöördu oma ametiühingu poole. Kui töökohal asi ei lahene, võid küsida abi töökaitseametist.

Soome Ametiühingute Keskliit SAK pakub tasuta töösuhte alast nõustamist. Võid saada nõu ka siis, kui sa pole ametiühingu liige. Juristid vastavad sinu küsimustele soome ja inglise keeles. Nõu antakse nii telefoni kui e-kirja teel.

Soomes teostavad tööandjate üle järelevalvet töökaitseametid. Samuti nõustavad töökaitseametid tööohutuse ja töötervishoiu ning töötingimustega seotud küsimustes. Saad ametitelt abi küsida, kui koged tööl ahistamist või diskrimineerimist või kui sa ei saa tööandjalt dokumente, mida peaksid saama (nt palgaleht või töötunnistus).  Saad ühendust võtta telefoni või e-posti teel.

Tööeluga seotud küsimustes võid saada tuge ja nõu ka Pagulasabi (Pakolaisapu) projekti Õiglane tööelu (Reilu työelämä) spetsialistidelt. Projekti töötajad saavad sind aidata, kui kahtlustad, et oled sattunud tööjõu ärakasutamise ohvriks ja soovid arutada oma kogemusi või saada enda olukorras praktilist nõu. Probleemidest saad rääkida konfidentsiaalselt soome, inglise, ukraina, araabia, pärsia, kurdi ja dari keeles. Võid ühendust võtta anonüümselt. Kontaktandmed leiad Pagulasabi kodulehelt.

Loe teema kohta täpsemalt InfoFinlandi lehelt Töösuhte ajal.

Minu töökohal on ohtlik töötada. Mida teen?

Teavita alati ülemust, kui märkad, et miski võib töötajaid ohustada. Tegemist võib olla näiteks ohtliku tööviisi, katkise tööriista või ebapiisava kaitsevarustusega. Võid ka teha ettepaneku, kuidas saaks ohutumalt töötada.

Kui ülemus olukorrale ei reageeri, helista töökaitseameti nõustamistelefonile. Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Tööohutus ja töökaitse.

Minu töösuhe lõpeb varsti. Kuidas see minu elamisluba mõjutab?

Olukord sõltub sellest, milline elamisluba sul on.

Kui sinu elamisluba puudutab vaid teatud tööandjat, taotle uut töötaja elamisluba. Uue töötaja elamisloa taotlemiseks peab sul olema uus töökoht. Elamisluba saad taotleda ka mingil muul alusel. Loe elamisloa aluste kohta lisaks InfoFinlandi jaotist Mitte-EL-i kodanikud.

Kui sinu töösuhe lõpeb enne elamisloa lõppemist, teata sellest immigratsiooniametile kirjalikult. Teate võib edastada ka sinu tööandja.

Kui sinu elamisluba on väljastatud teatud kutsealale, saad vahetada töökohta kutseala siseselt.

Teavet töötaja ja ettevõtja elamislubade kohta leiad lehtedelt Soome tööle ja Soome ettevõtjaks. Loe töö otsimise kohta Soomes lisaks lehelt Töö Soomes. Lisateavet töötushüvitise taotlemise kohta leiad lehelt Töötuskaitse.

Mulle on makstud liiga vähe palka. Mida teen?

Kontrolli alati palgalehelt, et oled saanud palka õiges määras. Samuti kontrolli, kas oled saanud hüvitist näiteks ületundide ja pühapäevase töö eest. 

Kui oled saanud liiga vähe palka, taotle tööandjalt makstud töötasu korrigeerimist. Kui tööandja ei maksa vaatamata sinu avaldusele sulle töötasu õigesti, saad pöörduda oma ametiühingu poole. Kui sa ei kuulu ametiühingusse, saad küsida abi oma töökoha personaliesindajatelt või õigusabibüroost.

Kui sulle makstakse madalamat palka kui Soome töötajatele, võib tegemist olla välismaise töötaja diskrimineerimisega. Võid helistada töökaitseameti või oma ametiühingu nõuandetelefonile ja küsida, kas sinu juhtumi puhul võib olla tegemist diskrimineerimisega.

Kui tööandja ei suuda sulle palka maksta, võta kohe ühendust töötasu tagamise süsteemiga Palkkaturva. Kui tööandjal ei ole raha, saad palka Palkkaturva kaudu. Esita avaldus 3 kuu jooksul alates hetkest, mil töötasu tulnuks välja maksta.

Kui töötasu maksmises kokkuleppele ei jõuta, tuleb asi lahendada kohtus. See on siiski viimane võimalus.

Minu tööandja sooviks maksta palka ainult sularahas. Kas nii tohib teha?

Tööandja peaks kandma palga sinu pangakontole. Palka tohib maksta sularahas vaid siis, kui mingeid muid võimalusi ei ole. Nii tehakse näiteks siis, kui sul ei ole pangakontot.

Kui sulle makstakse palka sularahas, pead andma tööandjale palga maksmise kohta allkirjastatud tõendi. Nii on võimalik tõendada, et sulle tõesti on palka makstud.

Minu tähtajaline töösuhe lõppes, kuid mulle ei makstud välja viimast palka (lõpparvet). Mida peaksin tegema?

Küsi tööandjalt, millest töötasu maksmisega viivitamine on tingitud. Nõua tööandjalt töötasu maksmist. Esita nõue kirjalikus vormis.

Kui oled ametiühingu liige, saad küsida abi oma liidult. Kui sa ei kuulu ametiühingusse, saad küsida abi õigusabibüroost. Vaata ka vastust alapunktist Mulle on makstud liiga vähe palka. Mida teen?

Minu tööleping öeldi üles. Kuidas ma tean, kas töölepingu ülesütlemine oli seaduslik?

Kui tööleping on tähtajaline, saab selle lõpetada lepingu kehtivuse ajal ainult juhul, kui see on töölepingus kokku lepitud.

Kui tööleping on tähtajatu, peab tööandjal olema töötaja töölepingu ülesütlemiseks mõjuv põhjus. Põhjus võib olla üks järgmistest:

  • töötaja on oma töökohustusi tõsiselt eiranud,
  • töötaja olukord on muutunud sedavõrd, et ta ei tule enam oma tööülesannetega toime,
  • tööandja olukord on muutunud sedavõrd, et tal ei ole enam võimalik töötaja poolt tehtavat tööd pakkuda ning töötajat ei ole võimalik teisele tööle üle viia ega teise töö jaoks välja õpetada.

Kui põhjuseks on tööandja olukorra muutumine ja kui organisatsioonis töötab regulaarselt üle 20 töötaja, tuleb enne töölepingu ülesütlemist korraldada töökohal muudatuste läbirääkimised. Muudatuse läbirääkimistesse tuleb kaasata ka personaliesindaja.

Sul on õigus paluda, et personaliesindaja osaleks kõigis töösuhte lõpetamisega seotud aruteludes.

Kui töölepingusse on märgitud katseaeg, võivad nii tööandja kui ka töötaja katseajal töölepingu ilma etteteatamistähtajata üles öelda. Töölepingut ei tohi lõpetada diskrimineerivatel või muudel mitteasjakohastel põhjustel.

Kui kahtlustad, et töölepingu ülesütlemine oli ebaseaduslik või see tulenes diskrimineerivatest põhjustest, pöördu töökaitseameti poole.

Loe teema kohta täpsemalt InfoFinlandi lehelt Töösuhte lõppemine.

Lõpetasin töö viimases töökohas, kuid ma pole saanud töötunnistust. Kuidas saan töötunnistuse?

Tööandja ei pruugi omal algatusel sulle töötunnistust väljastada. Kui soovid töötunnistust, siis avalda selleks soovi. Tunnistus tuleb sulle edastada võimalikult peatselt.

Kui oled taotlenud töötunnistust, aga pole seda saanud, pöördu töökaitseametnike poole. 

Tunnen, et mind koheldakse töö juures sobimatult. Mida saan teha?

Kõiki töötajaid tuleb kohelda võrdselt ja mittediskrimineerivalt. Seaduse järgi ei tohi kedagi diskrimineerida näiteks järgmistel põhjustel:

  • töösuhte vorm,
  • vanus,
  • sugu,
  • etniline taust,
  • tervislik seisund,
  • usuline veendumus,
  • seksuaalne suundumus.

Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Võrdne kohtlemine ja võrdõiguslikkus tööelus.

Peale diskrimineerimise võib töökohtades esineda ka muud sobimatut kohtlemist, nagu kiusamist või seksuaalset ahistamist.

Räägi sellest esmalt oma ülemusele. Kui sa temalt abi ei saa, pöördu töökoha töökaitsevoliniku või usaldusisiku poole. Kui asi ei lahene, pöördu töökaitseameti või oma ametiühingu poole.

Kui sinu ülemus sind sobimatult kohtleb, teata sellest ülemuse ülemusele või töökaitseametile. Töökaitseamet ei teavita tööandjat, et oled ameti poole pöördunud, kui sa ei anna selleks kirjalikku luba.

Tööandja nõuab minult liiga palju tööd. Mida teen?

Veendu, et sinu tööaeg vastaks valdkonna kollektiivlepingule ja seadustele. Tööaeg ei tohi olla liiga pikk. Saad teha pause, võtta puhkepäevi ja puhkust.

Kui neid tingimusi ei täideta, ütle tööandjale, et asja tuleb korrigeerida. Kui tingimusi ei korrigeerita, pöördu töökaitseameti poole.

Kui oled liiga palju töötanud ja täiesti kurnatud, pöördu töötervishoiu või arsti poole.

Mind sunnitakse tegema tööd, mille eest palka ei maksta. Minu tööandja ähvardab mind vägivallaga. Kust saaksin abi?

Sul on õigus saada abi ja kaitset. Soome seaduste kohaselt tuleb töötajaid hästi kohelda ja maksta töötasu. Inimkaubandus on Soomes kuritegu. Loe lisaks InfoFinlandi lehelt Inimkaubandus ja sunnitöö