Mine sisu juurde
Права та обов'язки роботодавця

Tööandja õigused ja kohustused

Avaldatud29.11.2022
Soome tööelus on palju reegleid, mida töötaja ja tööandja peavad järgima. Seadused ja kollektiivleping määravad kindlaks näiteks miinimumpalgad, tööajad, puhkused, haigusaja palgad ja töölepingu ülesütlemise tingimused.

Tööandjal on õigus:

  • võtta töötaja tööle
  • juhtida tööd ja anda töö juhtimisega seonduvaid juhiseid ja korraldusi
  • töölepingut üles öelda ja lõpetada seaduse poolt lubatud piirides

Tööandjal on kohustus:

  • järgida seadusi ja lepinguid
  • kohelda töötajaid võrdselt töötajate päritolust, usutunnistusest, soost, vanusest või poliitilistest vaadetest olenemata
  • hoolitseda töötajate tööohutuse ja töötervishoiu eest
  • anda töötajale kirjalik ülevaade töö põhitingimustest
  • edendada head tööõhkkonda, töötaja töö tulemuslikkust ja tema professionaalset arengut

Kollektiivleping

Tööandjal on kohustus järgida kollektiivlepingut. Näiteks ei või tööandja maksta lepingus kindlaksmääratust väiksemat palka.

Tuluregister

Tuluregister on andmebaas, kuhu tööandjad teatavad nende poolt töötajatele makstud palgad. Teade tuleb esitada hiljemalt viis päeva peale palga maksmist. Andmed tuleb saata tuluregistrile elektrooniliselt:

  • otse palgasüsteemi kaudu, kui sellesse on sisse ehitatud tehniline tuluregistri liides, või
  • tuluregistri asjaajamisteenuse kaudu, kuhu saad sisse logida internetipanga kaudu või muude elektroonilise identifitseerimise vahenditega.

Palgaandmed võib esitada pabervormil ainult erijuhtudel. Loe tuluregistri ja teate esitamise kohta lisaks tuluregistri veebilehelt.

Õnnetusjuhtumikindlustus

Tööandja peab võtma oma töötajatele õnnetusjuhtumikindlustuse (tapaturmavakuutus). Seda tuleb alati teha töösuhte algamisel. Töötaja võib tööõnnetuse korral saada hüvitist. Hüvitis võib olla ravikulude ja saamata jäänud tulu hüvitamine päevarahana, tööõnnetuspension, õnnetusjuhtumist põhjustatud vigastuse eest makstav hüvitis, rehabilitatsioon või surmajuhtumi korral perepension omastele. Tööandja võib võtta oma töötajatele lisaks seadusjärgsetele kindlustustele ka erinevaid vabatahtlikke kindlustusi.

Tasub tööandjalt uurida, millised kindlustused on tööandja töötajatele võtnud.

Töötunnistus

Kui töötaja töösuhe lõppeb, on tal õigus saada tööandjalt kirjalik töötunnistus (työtodistus). Loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Töötunnistus.