Mine sisu juurde
Työsuojelu

Töökaitse

Avaldatud31.01.2024
Soomes tuleb töökaitse (ehk töötervishoiu ja tööohutuse) eest hästi hoolt kanda. Tööandja vastutab selle eest, et töö ei ohustaks töötajate ohutust ega tervist. Samuti peab tööandja jälgima, et töö hulk või tööaeg ei koormaks töötajat nii, et tema tervis võiks ohtu sattuda. Töötaja peab ka ise selle eest hoolitsema, et ta teeb tööd ohutult ja järgib tööjuhiseid.

Kui haigestud või sinuga juhtub õnnetus, loe juhiseid InfoFinlandi lehelt Kui haigestud.

Töökaitsealane tegevus töökohal

Tööandja kohustus on korraldada uuele töötajale töökoha alane instrueerimine. Tööandjal on ka kohustus tutvustada töötajatele töökoha ohutusjuhendit ja õpetada neile selgeks õiged töömeetodid.

Töötajad peavad ka ise oma tööohutuse eest hoolitsema. Töö tuleb teostada vastavalt juhendile. Kui tööülesanne on ilmselgelt ohtlik, võib töötaja selle tegemisest keelduda.

Teavita alati ülemust, kui märkad, et miski võib töötajaid ohustada. Tegemist võib olla näiteks ohtliku tööviisi, katkise tööriista või ebapiisava kaitsevarustusega. Võid ka teha ettepaneku, kuidas saaks ohutumalt töötada. Kui ülemus olukorrale ei reageeri, helista töökaitseametite nõustamistelefonile.

Tööl vajamineva turvavarustuse eest peab maksma tööandja. Selle hulka võivad kuuluda näiteks:

  • kiiver, kaitsejalatsid ja kaitseriietus, kui töötad ehitusobjektil,
  • hingamisteede kaitsevahend, kui töötad kemikaalidega.

Töökohtades peab olema piisavalt esmaabioskustega isikuid, esmaabivarustus ning juhised tegutsemiseks õnnetusjuhtumite korral. Tööandjad organiseerivad töökohtadel personalile esmaabikoolitusi.

Kui töökohas on vähemalt kümme töötajat, valivad töötajad neid esindava töökaitsevoliniku (työsuojeluvaltuutettu). Töökaitsevolinik teeb endale selgeks töökoha töökaitseküsimused, osaleb töökoha töökaitse inspekteerimistel ja teavitab töötajaid tööohutuse ja töötervishoiu alastest küsimustest.

Tööandja nimetab igale töökohale töökaitsejuhi, kes on tööandjale abiks koostöös töötajate ja töökaitseametkondadega.

Töökaitseametkonnad

Soomes tegutseb regionaalhaldusametite (Aluehallintovirasto, AVI) alluvuses viis töökaitse haldusregiooni ehk töökaitseametit. Need teostavad järelevalvet selle üle, et tööandjad järgiksid töökaitse alaseid nõudeid.

Töökaitseametid nõustavad nii töötajaid kui ka tööandjaid tööohutuse ja töötervishoiu ning töösuhte tingimustega seonduvates küsimustes. Samuti võid küsida abi töökaitseametilt, kui koged töökohal ahistamist või diskrimineerimist. Töökaitseamet saab aidata, kui sa ei saa näiteks tööandjalt kirjalikku töölepingut, palgalehte, tehtud töötundide lehte või töötunnistust.

Töökaitseinspektorid teevad reide töökohtadesse. Nad kontrollivad ühtlasi, kas töökohal täidetakse ohutusnõudeid, kas töötajad on tööks vajalikul määral instrueeritud ja kas välismaalastest töötajate töötingimused ja töölepingu tingimused vastavad Soome seadustele ja lepingutele.

Töökaitseinspektoril on juurdepääsuõigus igale töökohale ja õigus tutvuda töökaitse järelevalve seisukohast vajalike dokumentidega. Töökaitseamet võib kohustada tööandjat likvideerima töökohal esinevaid tööohutuses ilmnenud puudusi.