Mine sisu juurde
Työsuojelu

Töökaitse

Avaldatud28.11.2022

Soomes pööratakse tööohutusele palju tähelepanu. Tööandja vastutab, et kõik saaksid ohutult töötada. Töötaja peab ka ise selle eest hoolitsema, et ta teeb tööd ohutult ja järgib tööjuhiseid.

Töökaitsealane tegevus töökohal

Tööandja kohustus on korraldada uuele töötajale töökoha alane instrueerimine. Tööandjal on ka kohustus tutvustada töötajatele töökoha ohutusjuhendit ja õpetada neile selgeks õiged töömeetodid.

Töötajad peavad ka ise oma tööohutuse eest hoolitsema. Töö tuleb teostada vastavalt juhendile. Kui töö on ilmselgelt ohtlik, võib töötaja keelduda selle tegemisest.

Töökohtades peab olema piisavalt esmaabioskustega isikuid, esmaabivarustus ning tegutsemisjuhised õnnetusjuhtumite korral. Tööandjad organiseerivad töökohtadel personalile esmaabikoolitusi.

Kui töökohas on vähemalt kümme töötajat, valivad töötajad neid esindava töökaitsevoliniku (työsuojeluvaltuutettu). Töökaitsevolinik teeb endale selgeks töökoha töökaitseküsimused, osaleb töökoha töökaitse inspekteerimistel ja teavitab töötajaid tööohutuse ja töötervishoiu alastest küsimustest.

Tööandja nimetab igale töökohale töökaitsejuhi, kes on tööandjale abiks koostöös töötajate ja töökaitseametkondadega.

Töökaitseametkonnad

Soomes tegutseb Piirkondliku Haldusameti (Aluehallintovirasto - AVI) alluvuses viis töökaitse halduspiirkonda. Teostatakse järelevalvet töökohtadel seadusele vastavate tööohutusjuhiste järgimise suhtes.

Töökaitse piirkondlikud esindused nõustavad nii töötajaid kui tööandjaid tööohutuse ja töötervishoiu ning töösuhte tingimustega seonduvates küsimustes.

Töökaitseinspektorid teevad reide töökohtadesse. Nad kontrollivad ühtlasi, kas töökohal täidetakse ohutusnõudeid, kas töötajad on tööks vajalikul määral instrueeritud ja kas välismaalastest töötajate töötingimused ja töölepingu tingimused vastavad Soome seadustele ja lepingutele.

Töökaitseinspektoril on juurdepääsuõigus igale töökohale ja õigus tutvuda töökaitse järelevalve seisukohast vajalike dokumentidega. Töökaitseamet võib kohustada tööandjat likvideerima töökohal esinevaid tööohutuses ilmnenud puudusi.