Mine sisu juurde
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo työelämässä

Võrdne kohtlemine ja võrdõiguslikkus tööelus

Avaldatud28.02.2023
Seaduse järgi tuleb Soomes kõiki töötajaid kohelda võrdselt. Kedagi ei tohi värbamisel ega töökohal diskrimineerida.

Võrdväärsus (yhdenvertaisuus) tähendab, et kõik inimesed on võrdsed sõltumata soost, vanusest, etnilisest või rahvuslikust päritolust, kodakondsusest, keelest, religioonist ja veendumusest, arvamusest, puudest, tervislikust seisundist, seksuaalsest suundumusest või muust isikuga seotud põhjusest.

Võrdne kohtlemine tööelus on reguleeritud võrdse kohtlemise seaduse (yhdenvertaisuuslaki) ja töölepinguseadusega (työsopimuslaki). Nende põhjal tuleb töötajaid kohelda võrdselt töölevõtmisel, töökoha tingimuste, töölepingu tingimuste, personali koolituse ja karjäärivõimaluste osas.

Võrdne kohtlemine tööle värbamisel

Võrdse kohtlemise seadus (yhdenvertaisuuslaki) eeldab tööle kandideerijate võrdset kohtlemist. Tööandja peab valima töökohale kõige kõrgemalt kvalifitseeritud kandidaadi. Tööandja peab suutma ka näidata, et valikule on seatud aktsepteeritavad, töö kvaliteediga seotud põhjendused ning et valikut ei ole tehtud diskrimineerivalt. Tööle kandideerijalt ei tohi nõuda selliseid omadusi, mis ei ole töö teostamiseks vajalikud.

Võrdne kohtlemine töökohal

Tööandja ei tohi diskrimineerida töötajaid tööülesannete jagamise, karjäärivõimaluste pakkumise või töösuhte lõpetamise alaste otsuste tegemisel. Näiteks on ebaseaduslik maksta madalamat palka selle alusel, et töötaja on välismaalane.

Tööalane diskrimineerimine on kuritegu. Kui kahtlustad, et oled sattunud tööalase diskrimineerimise objektiks, võid pöörduda töökaitseametite, võrdõigusvoliniku või oma ametiühingu poole.

Probleemsituatsioonides võid küsida nõu oma töökoha töökaitsevolinikult või usaldusisikult.

Sooline võrdõiguslikkus (tasa-arvo)

Mehed ja naised on vastavalt Soome seadustele võrdsed. Mehi ja naisi tuleb kohelda võrdselt töölevõtmisel, töötingimuste osas ja töö tasustamisel. Töötajat ei tohi asetada tööl erinevale positsioonile raseduse või laste olemasolu tõttu. Töötajal ei ole õigust soost lähtuvalt tööülesannetest keelduda.

Soomes kehtib soolise võrdõiguslikkuse seadus (tasa-arvolaki), mille kohaselt tööandja on kohustatud teostama järelevalvet, et sooline võrdõiguslikkus töökohal teostuks ja et tööl kedagi ei diskrimineeritaks. Soolise võrdõiguslikkuse volinik (tasa-arvovaltuutettu) teostab järelevalvet meeste ja naiste soolise võrdõiguslikkuse seaduse täitmise suhtes. Kui kahtlustad, et tööandja on sind soo tõttu diskrimineerinud, võid paluda soolise võrdõiguslikkuse volinikult juhiseid ja nõu ning abi olukorra selgitamisel.