Mine sisu juurde
Työntekijän oikeudet ja velvollisuudet

Töötaja õigused ja kohustused

Avaldatud13.01.2023
Soome tööelus on palju reegleid, mida töötaja ja tööandja peavad järgima. Seadused ja kollektiivleping määravad kindlaks näiteks miinimumpalgad, tööajad, puhkused, haigusaja palgad ja töölepingu ülesütlemise tingimused.

Soomes on töötajal õigus:

  • kollektiivlepingule vastavale palgale ja teistele miinimumtingimustele
  • lepingute ja seadustega tagatud kaitsele
  • organiseeruda
  • tervislikule ja ohutule töökeskkonnale

Töötajal on kohustus:

  • teha tööd hoolikalt
  • pidada kinni kokkulepitud tööaegadest
  • järgida juhtkonna juhiseid
  • keelduda tööandjaga konkureerivast tegevusest
  • hoida äri- ja ametisaladust
  • arvestada tööandja huvisid

Töönõustamine immigrantidele

Kui sul on tööga seoses küsimusi või probleeme, võid pöörduda immigrantidele mõeldud töönõustamise poole. Nõustab Soome Ametiühingute Keskorganisatsioon SAK. Võid saada nõu, isegi kui sa ei ole ametiühingu liige. Jurist vastab näiteks töölepingu, palga või tööaegadega seotud küsimustele. Tasuta nõu saab soome või inglise keeles.

Töönõustamisteenust osutatakse esmaspäeviti 14–17 ning teisipäeviti ja kolmapäeviti 9–11 ja 12–15.

Telefon: (09) 0800 414 004

E-post: workinfinland(at)sak.fi

Võid helistada ka töökaitseametkondade riiklikule nõustamistelefonile:

tel 0295 016 620
E–R kl 9–15.

Mobiilirakendus Work Help Finland

Saad laadida oma telefoni rakenduse Work help Finland. See on mõeldud Soome tulevatele ja Soomes viibivatele välismaalastest töötajatele.

Rakenduse kaudu saad teavet töötaja õiguste ja kohustuste kohta Soomes. Rakenduse kaudu leiad ka abi, kui sul on probleeme töökohal või tööandjaga.

Töötaja õigusi kaitsvad seadused ja lepingud

Tööseadusandlus ja kollektiivlepingud sätestavad, millised on töötajate õigused ja kohustused. Töötajate ja tööandjate liidud peavad omavahelisi läbirääkimisi ja lepivad kokku kutseala põhistes kollektiivlepingute tingimustes. Seadusandlus ja kollektiivleping määravad kindlaks näiteks miinimumpalgad, tööajad, puhkused, haigusaja palgad ja töölepingu ülesütlemise tingimused.

Loe lisaks InfoFinlandi lehtedelt Töösuhte tingimused ja töötasu Soomes ja Töölepingu sisu.

Võrdne kohtlemine

Igal töötajal on nii tööle kandideerimisel kui töökohal õigus võrdsele kohtlemisele ja mittediskrimineerimisele. Loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Võrdne kohtlemine ja võrdõiguslikkus tööelus.

Tööleping

Tööleping tekib siis, kui töötaja ja tööandja lepivad kokku töö tegemises ja selle eest makstavas palgas ning muudes soodustustes ning tingimustes. Töösuhte tingimused määratakse kindlaks tööseadusandluse ja kollektiivlepinguga. Tööleping on mõlemale poolele siduv.

Loe töölepingu kohta lisaks InfoFinlandi lehtedelt Töösuhte tingimused ja töötasu Soomes ja Töölepingu sisu.

Aastapuhkus

Soomes on töötajal vastavalt aastapuhkuse seadusele õigus saada aastapuhkust või puhkusehüvitist. Loe oma õiguse kohta saada aastapuhkust ja aastapuhkuse tasu InfoFinlandi lehelt Aastapuhkus.

Ametiühingud

Soomes on ametialane organiseerumine tavaline ning Soomes ei toimu ametiühingutes aktiivselt tegutsevate isikute tagakiusamist. Võid astuda oma kutseala ametiühingu liikmeks. Ametiühing püüab kaitsta oma liikmete tööalaseid huve.

Loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Ametiühingud.

Töökaitse

Tööandja kohustus on hoolitseda oma töötajate ohutuse eest. Töökaitseamet (Työsuojeluhallinto) teostab järelevalvet, et töökohtadel täidetaks seadusest tulenevaid tööohutusnõudeid. Loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Töökaitse.

Töötuskaitse

Kui Soomes alaliselt elav isik jääb töötuks, on tal õigus saada töötuskaitset (työttömyysturva). Loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Töötuskaitse.

Pension

Immigrant, kes on Soomes piisavalt kaua elanud, võib saada vanadus- või töövõimetuspensioni. Loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Pension.

Maksustamine

Kui teed Soomes tööd, tuleb sul maksta makse. Loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Maksustamine.

Töötervishoid

Igal tööandjal on kohustus organiseerida oma töötajatele ennetavaid töötervishoiu teenuseid. Loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Töötervishoid.

Vanemapuhkused

Kui perre sünnib laps, võib ema või isa jääda seaduse järgi koju last hoidma. Loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Vanemapuhkused.

Töötunnistus

Kui töötaja töösuhe lõppeb, on tal õigus saada tööandjalt kirjalik töötunnistus (työtodistus). Loe lisaks InfoFinlandi alamlehelt Töötunnistus.