Mine sisu juurde
Työsuhteen päättyminen

Töösuhte lõppemine

Avaldatud25.04.2024
Kas sinu töösuhe on lõppemas? Sellel lehel räägime, millega peaksid arvestama.

Nii töötaja kui ka tööandja saavad töösuhte lõpetada, kui selleks on seaduslik alus. Töösuhte lõpetamine on reguleeritud töölepingu seaduses.

Tööandja võib tähtajatu, s.o määramata ajaks sõlmitud töölepingu üles öelda kas töötajast tulenevatel sisulistel ja tungivatel põhjustel või tootmisest tulenevatel ja majanduslikel põhjustel.

Kui sinu töösuhe lõpeb, on sul õigus nõuda tööandjalt kirjalikku tõendit sinu töösuhte kestuse ja tööülesannete kvaliteedi kohta.

Loe täpsemalt InfoFinlandi lehelt Tööleping ja töösuhte tingimused.

Töölepingu lõppemine

Tähtajalise töösuhte lõppemine

Tähtajaline tööleping seob nii tööandjat kui ka töötajat kokkulepitud tähtaja lõpuni. Tööandja ei saa tähtajalist töölepingut töösuhte kestel üles öelda, kui töölepingus või hiljem töösuhte kestel pole selles eraldi kokku lepitud. Tähtajaline leping on ka töötaja jaoks kohustus. Tähtajaline töösuhe lõpeb sinu töölepingus märgitud päeval.

Töösuhte lõppemine katseajal

Katseajal on töötajal või tööandjal võimalik töösuhe ilma töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajata üles öelda. Katseajal saad töösuhte üles öelda, kui sa pole näiteks tööülesannete või töötingimustega rahul. Tööandja saab töösuhte katseajal üles öelda näiteks juhul, kui töötajal puuduvad selleks tööks piisavad oskused või kui töötaja ei täida oma tööülesandeid. Töösuhte ülesütlemine katseajal ei tohi olla diskrimineeriv ega alusetu.

Töölepingu erakorraline ülesütlemine mõjuvatel põhjustel

Töölepingu erakorraline ülesütlemine tähendab, et tööleping lõpeb kohe. Siis ei ole töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaega. Töölepingu saab erakorraliselt üles öelda vaid väga mõjuva põhjuse korral. Tööandjal võib olla mõjuv põhjus tööleping erakorraliselt üles öelda, kui töötaja ei täida oma tööülesandeid või rikub tõsiselt reegleid, näiteks kui töötaja varastab töökohalt või tuleb tööle joobes.

Töötajal võib olla mõjuv põhjus tööleping erakorraliselt üles öelda, kui tööandja ei täida oma kohustusi või rikub raskelt eeskirju, näiteks kui tööandja ei maksa töötasu või ei hoolitse tööohutuse eest.

Kui sul on tööandjaga probleeme, mis on seotud näiteks palga või muude töölepingu või kollektiivlepingu tingimustega, leiad teema kohta rohkem teavet InfoFinlandi lehelt Tööelu probleemid.

Link viib saidilt väljaSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Kui töösuhe lõpeb

Link viib saidilt väljaSuomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

Probleemid tööandjaga

Töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad

Enamikus sektorites on töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtajad (irtisanomisaika) kindlaks määratud kollektiivlepingus (työehtosopimus). Seega kontrolli töölepingu ülesütlemise etteteatamise tähtaega kollektiivlepingust. Kui sinu sektoris kollektiivlepingut pole, tulenevad etteteatamise tähtajad seadusest.

Töölepingu seaduse kohaselt on tööandja poolt töötajale töölepingu ülesütlemisel etteteatamise tähtaeg:

  • 14 päeva, kui töösuhe on kestnud alla või täpselt ühe aasta,
  • 1 kuu, kui töösuhe on kestnud 1–4 aastat,
  • 2 kuud, kui töösuhe on kestnud 4–8 aastat,
  • 4 kuud, kui töösuhe on kestnud 8–12 aastat,
  • 6 kuud, kui töösuhe on kestnud üle 12 aasta.

Kui töötaja ütleb töölepingu üles, on etteteatamise tähtaeg vastavalt töölepingu seadusele:

  • 14 päeva, kui töösuhe on kestnud alla või täpselt 5 aastat,
  • 1 kuu, kui töösuhe on kestnud üle 5 aasta.

Sundpuhkusele saatmine

Sundpuhkusele saatmine (lomautus) tähendab, et tööandja peatab töö ja töötasu maksmise. Seetõttu peatub sinu töö sundpuhkuse ajaks ja sa ei saa selle aja eest töötasu. Sind saab sundpuhkusele saata juhul, kui tööandjal pole piisavalt tööd anda. Sundpuhkus võib veidi aega kesta, kuid sinu töösuhe ei lõpe.

Sul on õigus saada teavet sundpuhkuse kohta isiklikult vähemalt 14 kalendripäeva enne sundpuhkuse algust. See periood võib olla ka pikem, kui kollektiivlepingus on nii kokku lepitud.

Töötunnistus

Sul on õigus saada tööandjalt töösuhte lõppemisel töötunnistus (työtodistus), kui sa seda küsid. Tööandja ei ole kohustatud töötunnistust väljastama, kui sa seda ei küsi.

Töötunnistus on tähtis dokument, kus on kirjas töösuhte kestus ja tööülesanded. Peale selle võid paluda, et tunnistusele kirjutataks töösuhte lõppemise põhjus ning hinnang sinu tööoskuste ja käitumise kohta. Eelnimetatuid ei tohi tunnistusele kirjutada, kui sa pole seda eraldi palunud.

Töötunnistuse väljastamata jätmine on ebaseaduslik. Kui tööandja sinu soovile vaatamata töötunnistust ei väljasta, võid küsida abi töökaitseametist (työsuojeluviranomainen).

Kui jääd töötuks

Kui sinu töö saab otsa ja jääd töötuks, võib sul olla õigus saada töötuskaitset (työttömyysturva). Töötuskaitse tähendab rahalist toetust, mida sulle makstakse ajal, mil oled töötu. Töötuskaitset võid saada ka sundpuhkuse ajal.

Töötuskaitse üheks tingimuseks on see, et elad Soomes elamisloa alusel, mis ei ole ajutine elamisluba. Olemas on ka muud tingimused. Uuri oma õigusi töötukassast (työttömyyskassa) või Kelast.

Loe teema kohta täpsemalt InfoFinlandi lehelt Kui jääd töötuks.

Kui oled muu kui EL-i või Põhjamaade riigi kodanik ja ütled töölepingu üles ning sul pole uut töökohta ega muud põhjust Soomes viibimiseks, võib sinu elamisõigus Soomes lõppeda. Üldjuhul saad uue töökoha otsida ainult samast valdkonnast. Kui vahetad valdkonda, pead taotlema uut elamisluba.

Loe teema kohta täpsemalt InfoFinlandi lehelt Soomes töötamise õigus.