Mine sisu juurde
Kielteinen oleskelulupapäätös

Negatiivne elamisloa otsus

Avaldatud11.04.2024
Kas oled taotlenud Soome elamisluba või elamisloa pikendamist ja saanud negatiivse otsuse? Sellelt lehelt leiad teavet selle kohta, mida saad teha.

Kui oled Soomes ja saad Immigratsiooniametilt (Maahanmuuttovirasto) negatiivse elamisloa otsuse, pead kas Soomest lahkuma või esitama otsuse kohta vaide. Võid Soomes viibida seni, kuni kestab vaide menetlemine. Vaide võid esitada ka siis, kui oled taotlenud elamisluba välisriigis viibides. Sel juhul pead ootama vaide menetlemist välisriigis.

Kui viibid Soomes varjupaigataotlejana või oled inimkaubanduse ohver, on sul õigus saada vabatahtliku tagasipöördumise toetust (vapaaehtoisen paluun tuki), kui otsustad kodumaale tagasi pöörduda. 

Elamisloa taotluse suhtes vaide esitamine

Vaide esitamise juhend on alati otsuse lisas. Vaide vaatab läbi halduskohus (hallinto-oikeus). Halduskohus võib kas vaide tagasi lükata või saata asja Immigratsiooniametile uuesti läbivaatamiseks. Vaide tagasilükkamine tähendab seda, et Immigratsiooniameti otsus jääb kehtima.

Kui halduskohus vaide tagasi lükkab, võid teatud juhtudel taotleda edasikaebamisõigust kõrgeimasse halduskohtusse (korkein hallinto-oikeus). Kui kõrgeim halduskohus annab edasikaebamisõiguse, võtavad nad vaide menetlusse.

Abi vaide koostamiseks võid saada kas eraõigusnõustajalt, riigi õigusabibüroost (valtion oikeusaputoimisto) või Pagulaste nõustamiskeskusest (Pakolaisneuvonta ry) (ainult varjupaigataotlejad).

Link viib saidilt väljaPakolaisneuvonta ry

Õigusabi pagulastele

Soomest lahkumine

Sa pead Soomest lahkuma, kui saad elamisloa taotlusele negatiivse otsuse või sinu elamisloa taotlust puudutav vaie lükatakse halduskohtus tagasi. Sulle antakse võimalus lahkuda Soomest vabatahtlikult. Tähtaeg on tavaliselt 30 päeva.

Kui sa riigist tähtajaks ei lahku, saadab politsei või piirivalve sind riigist välja.

Saad sissesõidukeelu Schengeni alasse, kui:

 • oled rikkunud immigratsioonieeskirju ja sinu taotlus on tagasi lükatud, näiteks fiktiivabielu tõttu,
 • oled toime pannud kuritegusid ja ollakse seisukohal, et ohustad avalikku korda või turvalisust,
 • sinu varjupaigataotlus lükatakse kiirendatud korras tagasi,
 • sa ei lahku riigist vabatahtlikult ettenähtud tähtaja jooksul.

Sissesõidukeelu ajal ei saa sa tulla Soome ega teistesse Schengeni riikidesse.

Vabatahtliku tagasipöördumise toetus

Kui soovid oma kodumaale tagasi pöörduda, võid teatud juhtudel saada selle jaoks vabatahtliku tagasipöördumise toetust. Toetus on kas raha või teenus. Rahasumma suurus sõltub sellest, mis riiki naased. Teenus on näiteks see, et saad abi korteri või töökoha otsimisel selles riigis, kuhu naased.

Võid saada toetust, juhul kui:

 • oled saanud oma varjupaigataotlusele eitava otsuse
 • tühistad oma varjupaigataotluse
 • oled inimkaubanduse ohver ja sul ei ole Soomes koduvalda
 • sul on ajutine elamisluba riigist väljasaatmise takistuse tõttu
 • oled saanud ajutise kaitse
 • sinu rahvusvahelise kaitse staatus Soomes on tühistatud või lõpetatud ja sind on otsustatud välja saata
 • oled olnud humanitaarkaitse saaja, kuid sinu elamisluba on lõppemas või lõppenud.

Kui sa oled vastuvõtukeskuse klient, võid taotleda vabatahtliku tagasipöördumise toetust oma vastuvõtukeskusest. Kui sa ei ole vastuvõtukeskuse klient, võid taotleda toetust Immigratsiooniametist.