İçeriğe geç
Yhdistykset

Dernekler

Yayınlandı04.10.2022
Finlandiya’da nüfusa oranla fazlaca sayıda dernek bulunmaktadır. Yasaya göre, herkesin derneklerde etkinlikte bulunma hakkı vardır. Dernek kurma özgürlüğü yabancıları da kapsar.

Örneğin, spor kulüpleri, kültür dernekleri, dostluk dernekleri veya dini dernekler gibi dernekler bulunabilir.

Tescilli dernekler ortak bir amaç doğrultusunda kurulan derneklerdir. Dernek ticari amaçla kurulmamalıdır.

Finlandiya’da çok miktarda göçmenlerin kurmuş olduğu dernekler de bulunmaktadır. Göçmenlerin dernekleri veya kendi ülkelerinin dostluk dernekleri kendi kültürlerini yeni toplumda korumak ve geliştirmek için yardım edebilir, yetkililer ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapabilirler. Patent ve Tescil Genel Müdürlüğü’nün, Yhdistysnetti hizmetinden değişik dernekleri arayabilirsiniz.

Moniheli'nin ağı, 100'den fazla göçmen örgütünü içermektedir. Örgütlerin iletişim bilgilerini Moniheli'nin sayfasında bulabilirsiniz.

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir. Patentti- ja rekisterihallitus

Dernekler ağı

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Moniheli

Moniheli üye dernekler

Ülke çapındaki göçmen dernekleri

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Suomen somalialaisten liitto

Somali derneklerinin çatı örgütü

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Liikkukaa! ry

Spor derneği

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Ystävyysseurojen liitto

Arkadaşlık klüpleri

Dernek kurma

Uygulamada dernek kurmak için üç safha vardır:

  1. Dernek kurma kararı
  2. Tüzüğün hazırlanması
  3. Derneğin tescil edilmesi

Dernek tescili

Derneğin tescil edilmesinde yarar vardır. Dernek tescil edildiğinde, dernek üyelerinin derneğin işleyişinden şahsen sorumlu tutulmayacağı bir hukuksal kimlik kazanır.Tescil edilmiş bir dernek finansman ve yardım başvurularında bulunabilir ve de diğer derneklerle ve yetkililerle işbirliği içinde bulunabilir. Dernek, Patent ve Tescil Genel Müdürlüğü’ne (Patentti ja rekisterihallitus) başvurularak tescil ettirilir.

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir. Patentti- ja rekisterihallitus

Dernekler sicli

Kurucuları yabancı olan derneklerin kurulması

Yabancılar, yani Fin vatandaşı olmayan şahıslar tescilli dernek kurabilirler. Bu durumda başkan ile başkan yardımcısının Finlandiya’da ikamet ediyor olması gerekir.

Eğer başkan veya başkan yardımcısının ikamet yeri yurtdışı ise, dernek Patent ve Tescil Genel Müdürlüğü’nden özel izin isteyebilir.

Dernek faaliyetleri

Dernek genellikle bir yıllık dönemlerde çalışır. Faaliyetlerini ve mali durumunu bir yıl ilerisi için planlar. Mali işleri ve muhasebesi dönem sonunda denetlenmelidir.

Derneklerde yetki üyelerindir. Önemli kararlar, derneğin tüm üyelerine açık toplantılarında alınır.

Dernek yönetim kurulu

Derneğin tüm üyelerinin davet edildiği dernek toplantısında dernek yönetim kurulu seçilir. Yönetim kurulunda en azından başkan ve iki üye bulunması gerekir. Tüzükte yönetim kurulunun kaç kişiden oluşacağı belirlenebilir. Yönetim kurulunun görevi yasaya, dernek tüzüğüne ve dernek kararlarına göre işleri yürütmektir.

Derneğin feshi

Dernek toplantısında üyelerin çoğunluğunun istemesi halinde dernek fesholur.

Fesih kararı alındıktan ve mal varlığı teslim edildikten sonra Dernekler Sicili’ne fesih bildiriminde bulunulur.

Bağlantı adresi sizi başka bir sayfaya yönlendirecektir.Suomen Pakolaisapu

Örgüt kuluçkası