به محتویات منتقل شوید

اطلاعات تماس

مدیریت InfoFinland تحت نظر واحد ارتباطات مرکزی دبیرخانه شهرداری هلسینکی می باشد.

اطلاعات تماس مرکز فعالیت InfoFinland

  • پست الکترونیکی: infofinland(at)hel.fi

از نظرات و پیشنهادات سازنده شما که در رابطه با فعالیت، ترجمه های کتبی و امکانات همکاری InfoFinland می باشند، با کمال میل استقبال می نماییم.

اگر برای رسیدگی به کارهای خود نیاز به کسب اطلاعات و راهنمایی دارید، مستقیما با مقامات اداری تماس بگیرید.

آدرس پستی InfoFinland:

InfoFinland-toimitus

Kaupunginkanslia

PL 1

00099 Helsingin kaupunki