U gudub macluumaadka ku jira
Perhe Turussa

Qoyska Turku jooga

Waa la daabacay20.06.2022
Magaaladdu waxay u fidineysaa adeegyo iyo wax qabadyo iyo sidoo kale dhallinyarada iyo qoysaska carruurta leh iyo dadka waayeelka ah.

Macluumaadka deegaanka

Select your municipality in order to see information about local services when browsing the site.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTurun kaupunki

Lapsiperheet

Warbixinaha kale ee muhiimka ah ee mowduucan la xidhiidha waxaad ka heleysaa boggan Qoyska.

Guurka Turku

Guurka Turku waxaa is nikaaxsan kara da’aada ka waaweyn 18-jirka ee nin iyo naag ama laba shaqsi oo isku jinsi ah ka dhex dhaca. Guurka ka hor waxaa la samayn karaa baadhitaanka ah inay jiraan wax ka hor istaagaya guurka. Ka codso baadhitaanka wixii kaa hor istaagi kara guurka xafiiska diiwaanka warbixinaha bulshada (Digi- ja väestötietovirasto) xilli hore inta ka horeysa maalinta aroosak. Nikaaxa shibilka ah waxaa laga samayn karaa xafiiska diiwaanka warbixinaha bulshada waana in halkaas ballan laga qabsado.

Bulshooyinka diimuhu sida ay u badan yihiin waxay xaq u leeyihiin sida diintooda waafaqsan inay nikaaxa u sameeyaan. Haddii nikaax sida diintaadu waafaqsan tahay, la xidhiidh kaniisadaada ama goobta diintaada.

Halkan ka sii akhriso:

Guurka

Dhalashada Ilmaha

Warbixinaha dhalashada ilmaha waxaa laga soo dirayaa cisbitaalka nidaamka diiwaanka warbixinaha bulshada Finland. Waa inaad soo wargelisid ilmaha magacyadiisa, luqadda hooyada iyo warbixinaha kale ee loo baahan yahay xafiiska diiwaanka warbixinaha bulshada foomkooda gaar ahaaneed, foomkaas oo laguugu soo dirayo gurigaaga.

Diiwaangelinta ilmaha dhalashadiisa, aqoonsashada aabanimada iyo masuuliyada waxaad ka akhrisan kartaa wixii intaa dheer InfoFinland bogeeda Kun lapsi syntyy Suomessa.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaIsbitaalka dhexe ee Jaamacadda Turku

Qaybta dhalmada

Masuuliyiinta carruurta ayaa xalliya ogaanshaha aabanimada iyo xaqiijintooda arrimaha khuseeya, marka waalidku aynan is qabin.

Daryeelka ilmaha iyo korriinka curdinka ah

Turku waxay fidisaa adeegyo iyo kaalmooyin ilmaha daryeelkooda iyo korriinkooda ah. Ilmaha markaa uun dhashay daryeelkiisa waxaad ka heleysaa talo siin iyo caawimaadba xanaanada dhallaanka.

Xanaanada dhallaanku waxay la socotaa ilmaha kobociisa markuu nuunuuga yar yahay ilaa iyo intuu da’ada iskuulka gaadhayo. Waxaan ka taageereynaa qoyskaaga ilmaha kobociisa, korriinkiisa iyo daryeekiisa kala duduwan iyo sidoo kale xidhiidhka su’aalaha la xidhiidha.

Xanaano maalmeedka ilmaha

Turku waxaa ku yaala xanaano maalmeedyo dhowr ah. Xanaano maalmeedyadaasi waxay furan yihiin saacadaha u dhexeeya 6.30–17.00 iyo haddii loo baahdo saacadaha u dhexeeya 6.00–18.00. Xanaano maalmeedyada qaarkood waxay fidiyaan sidoo kale xanaaneynta galbihii iyo dhammaadyada todobaadka (sabti iyo axad). Magaaladda waxaa ku yaala hal xanaano maalmood oo xilli walba furan. Goobta xanaano maalmeedka waxaa loo cayimaa cinwaanka xaafadaada.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTurun kaupunki

Varhaiskasvatus

Turku waxaa sidoo kale ku yaala xanaano maalmeedyo si gaar ah loo leeyahay, xanaano maalmeedyo kooxo ah iyo xanaano maalmeedyo guryaha ka howlgala, kuwaas oo laga dalbado adigoo toos ula xidhiidha goobta xanaanada. Turku waxaa ka howlgala luqada faransiiska L’Hexagone, luqadda ingiriisiga Wendy House iyo Daycare Daisy, luqadda ruushka gurigga- Miska iyo sidoo kale luqadda ruushka- iyo istooniyanka buulka luqadaha (Kielipesä) oo ah xanaano maalmeedyo si gaar ah loo leeyahay. Xanaano maalmeedyadaa sida gaarka ah loo leeyahay waxaad ku dalban kartaa adeegga sateliga.

Magaaladda qoysku wuu ka dalban karaa goob xanaano maalmeed, haddii uu qoysku cinwaankoodu yahay Turku. Foomka waa in aad buuxsatid ugu yaraan 4 bilood bilowga xanaanada ka hor. Haddii ay timaado baahi degdeg ah oo aad u baahan tahay inuu ilmahaagu helo xanaano maalmeed shaqo ama waxbarasho awgeed, si dhakhso ah uga dalbo boos xanaanada. Markaas xanaanada boos uga diyaarinteedu waxay qaadaneysaa laba todobaad.

Adeegga hagitaanka korriinka curdinka ahi wuxuu ka howlgalaa suuqa Kauppatoriga Monitori isniin kasta, talaada kasta, khamiis kasta iyo jimce kasta saacadaha u dhexeeya 9–15.30 iyo arbaca kasta saacadaha u dhexeeya 9–12 ballan la’aan. Jimcaha waxaa sidoo kale suurtogal ah in ballan laga qabsado turku.fi.

Goobta xanaano maalmeedka waxaad ku dalban kartaa sidoo kale si elektarooni. Codsigu wuxuu shaqaynayaa muddo hal sano ah.

Halkan ka sii akhriso:

Xanaano maalmeed
Xanaaneynta ilmaha

Adeegyada da’aada iskuuleyda

Qeybaha ugu badan ee carruuraha ka yaryar da’aada iskuulku waxay ka qeybgalaan korriinka curdinka ah iyo bilowga waxbarashada. Bilowga waxbarashada oo bilaash ah waxaa la bilaabaa sanadka uu ilmuhu bilaabayo iskuulka sanadka ka horeeya. Waajibaadka waxbarashadu waxay Finland ku bilaabantaa 7-jirka. Markaas oo uu ilmuhu bilaabayo waxbarashada aasaasiga ah ee magaaladda.

Haddii aad haysatid carruur ku jirta da’ada iskuulka, ka akhrisobarta Turku iskuuladeeda Koulutus Turussa

Ku xanaaneynta ilmaha gurigga

Ilmahaaga waxaad sidoo kale ku xanaaneysan kartaa gurigga. Haddii aad xaq u leedahay kaalmadda guri ku haynta ilmaha, waxaadna ka dalban kartaa Kelada. Codsiga waxaad ka sameyn kartaa sidoo kale shabakada. Wixii warbixin dheeraad ah waxaad ka heleysaa bogga Kelada.

Kela waxay sidoo kale kuugu adeegeysaa Skanssi Monitorigeeda.

Ka hubi xilliyada adeegga ee aan caadiga ahayn Halkan.

Barxadaha ciyaarta iyo goobaha kale

Turku waxay fidisaa waxqabadyada guri ku haynta ilmaha. Ilmuhu waxay tagi karaan barxadaha carruurtu ku ciyaaraan, barxadaha carruurtu ku ciyaarto iyo xanaano maalmeedyada furan.

Iskuuladda ciyaarsiinta ilmaha waxaa loogu talogalay carruurta da’adoodu u dhaxayso 3–5-jirka, kuwaas oo aanan maalinta oo buuxda u baahneyn xanaano maalmeed.

Carruurta da’adoodu ka yar tahay da’aadii iskuulka waxaa loo qorsheeyaa waxqabadyo subaxdii ah iyo sidoo kale goobo barxado ah oo lagu ciyaaro, kuwaas oo ay hagaan barxadaha xanaaneenayaasha/ habaryaraha ka masuulka ah.

Xanaano maalmeedyada furan kooxdeeda waxaa si wadajir ah ula howlgalaan waalidka. Warbixin dheeraad ah ee waxqabadyada dulucdooda iyo kharashkeeda waxaad ka heleysaa Magaaladda Turku bogeeda.

Dadka waayeelka ah

Dadka waaweyn waxaa loo fidiyaa adeegyo badan oo kala duduwan oo ah firfircooni ah oo ku wajahan adeegyada xilliyada fasaxa ah adeegya daryeelka- iyo guriyeynta.

Hagitaanka dadka waayeelka ahi waxay dadka da’ada ah iyo ehelkoodaba u fidinayaan la talin iyo hagitaan si yar oo sahlan loo helayo oo kala duduwan looguna talogalay adeegyadaas dadka waaweyn. Adeegyada hagitaanka waxaa laga helaa warbixino ku saabsan gobolka, ganacsiga, ururada iyo jaaliyadaha waxqabadyadooda iyo adeegyadooda.

Hagitaanka adeegyadu waxay kuugu adeegayaa Kauppatori Monitoriga maalin walba oo maalin shaqo ah.

Halkan ka sii akhriso adeegyada dadka waayeelka ah

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTurun kaupunki

Ikäihmisten palvelut

Dhibaatooyinka qoyska

Qoysaska carruurta lihi waxay caawimaad guurka iyo xidhiidhka lammaanaha dhibaatooyinkooda ka helayaan korriinka- iyo xanaanada qoysaska, kuwaas oo da’aadoodu ay tahay 0–18-jirka carruurta ah. Xanaanada qoysaska waxaad ka heleysaa sidoo kale caawimaad iyo taageero ilmaha iyo dhallinyarada caafimaadkooda maskaxda kobocooda ah iyo sidoo kale waalidnimada su’aalaha la xidhiidha.

Markaad ka fikireysid furriin aanad uga baahan tahay caawimaad arrimaha wada xaajoodkooda, waxaad ka dalban kartaa dhexdhexaadinta arrimaha qoyska. Cid kasta ayaa codsan karta dhexdhexaadinta arrimaha qoyska, marka ay qoyska ka jiraan:

  • furriin inuu dhaco
  • mudadda ka fikiridda
  • laga xaajoonayo qorsheynta waalidnimada (heshiisyada ilmuhu cidda ay la daganaanayaan iyo kullamadda) furriinka ka dib.

Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaTurun ja Kaarinan seurakuntayhtymä

Perheasiain neuvottelukeskus

Furriinka

Furriinka waxaa dalban kara labada is qaba oo wadajira ama midkood. Codsiga furiinka waxaa sameyn kara ama loo diri karaa maxkamadda degmada ee Varsinais-Suomi xafiiskeeda Turku boosto ahaan ama emayl ahaan.

Lue lisää:

Apua väkivallan uhreille
Avioliiton ja parisuhteen ongelmat
Avioero

Haddii aad carruur leedahay oo aad furriin go’aansataan, ka qabso ballan masuuliyiinta carruurta. Masuuliyiinta carruurta ayaa xoojinaya heshiiska ilmaha deganaanshahooda, daryeelka, kullamadda ilmaha iyo masaariifta ilmaha.

Ballan qabsashada adeegyada tel. (02) 2625 833

Halkan ka sii akhriso:

Furriinka
Lapset avioerossa