U gudub macluumaadka ku jira
Muutto pois Suomesta

Ka guuridda Finland

Waa la daabacay24.05.2022
Haddii aad Finland ka guurto, xusuusnow in aad guuritaankaada ku wargeliso saraakiisha dowladda. U guuritaanka dal kale waxay saamayn ku yeelan kartaa tusaale ahaan ammaankaada bulshada ama sharcigaada deganaanshaha.

Ku wargelinta saraakiisha guuritaanka

Marka aad Finland ka guurto oo aad dibadda u guurto, waa in guuritaanka ku wargelisaa Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka (Digi- ja väestötietovirasto). Wargelinta guuridda waxaad ka sameyn kartaa internetka ama foomka aad ka heleyso boostada iyo goobta adeegga ee Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka.

Haddii aad si joogta ah uga guurto Finland ama aad dibadda joogeyso laba sano oo xiriir ah, ogolaanshaha joogistaada waa lagaala laabanayaa. Waxaad ka codsan kartaa Xafiiska dal u soo guurida (Maahanmuuttovirasto) in aan lagaala laaban ogolaanashaha joogistaada. Codisgaas waa inaad sameysaa ka hor inta aadan labo sano dibadda joogin.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan arrintan waxaad ka heleysaa bogga InfoFinlandi Ma lumin karaa ogolaanshaha joogista? .

U guurista dibadda iyo ammaanka bulshada

Marka aad dibadda u guurto si aad u degto, waa in ogeysiisaa Kelada, haddii aad Kelada ka hesho manfacyo ama aad heysato kaarka daryeelka jirrada ee Yurub.

Haddii ay Keladu manfacyo ku siiso, inta badan xaqa aad u leedahay manfacyadaas wuu sii jiraa, haddii joogistaada dibaddu ay tahay 6 bilood ama wax ka yar. Markaas waxaa joogistaada dibadda loo qaadanayaa mid ku meel gaar ah, mana ahan qasab in Kelada la ogeysiiyo.

Haddii joogistaada dibaddu ay qaadaneyso 3-6 bilood, waxaa kuu wanaagsan in aad Kelada ogeysiiso haddii

  • aad Kelada ka hesho kaalmada ijaarka,
  • kaalmada ilmo haynta, ama
  • aad u baahan tahay in aad farmashiyaha ka hesho daawo dhakhtar kuu qoray oo 3 bilood ka badan soconaysa.

Haddii aad shaqo u aaddo wadan Midowga Yurub ama Soonaha ETA ah, waxaad ammaanka bulshada u wareejinaysaa wadanka aad ka shaqeynayso mudada shaqada, haddii ay xittaa qaadaneyso wax ka yar 6 bilood. Marka xaq uma lihid manfacyada Kelada.

Haddii aad dibadda u guurto wax ka badan 6 bilood, guuritaanka waxaa loo eegayaa mid joogto ah. Xaqa aad u leedahay manfacyada Keladu wuxuu dhammaanayaa markaas wakhtiga aad guureyso. Xaaladaha qaarkood marka lagu jiro waxaad sii heysan kartaa xaqa aad u leedahay manfacyada Kelada, inkastoo aad dibadda joogeyso wax ka badan 6 bilood.

Haddii aad dibadda joogto xaqna aad u leedahay manfacyada Kelada, markasta ku wargeli Kelada haddii xaaladdaadu ay is-beddesho. Tusaale ahaan haddii xiriirka qoyska uu is-beddelo ama aad shaqo billowdo waxay saameyn ku yeelan karaan xaqa aad manfacyada u leedahay.

Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ammaanka bulshada Finland waxaad ka heleysaa bogagga internetka ee Kelada iyo bogga InfoFinlandi Ammaanka bulsho ee Finland .

Dib u laabashada iskaa ah ee qaxootiga, magangelyo doonka iyo muhaajiriinta

Hadii aad rabtid inaad u noqotid wadankaaga, siyaabo qaarkood waxaad heli kartaa caawimaad aad dib ugu noqotid iskaa. Caawinaadu waxay noqon kartaa lacag ama adeeg. Cadaada lacagtu waxay ku xiran tahay wadanka aad ulaabanaysid. Adeegu wuxuu noqon karaa tusaale ahaan, inlagaa caawiyo sidaad ku heli lahayd hoy ama goob shaqo wadanka aad ku laabaneysid.

Caawimo waad heli kartaa haddii:

  • aad tahay magangelyo codsade iyo go aankii codsiga oo wali lagaarin
  • lagu siiyey go aan diidmo codsigaagii magangelyadoonka
  • aad tahay dhibane laga ganacsaday aadan ku ahayn deegaan Finland
  • aad haysato sharci kumeelgaar ah, maadaama aan lagaasaari karin wadanka
  • aad heshay magangelyo kumeelgaar ah
  • lagaa ceshtay sharcigii badbaadada caalamiga ee Finland go aana lagu gaaray inlagaa saaro wadanka

Haddii aad tahay macbiil xerada qoxootiga ku jira, waad ka codsan kartaa kaalmada dib u laabashada iskaa xeradaas aad ku jirtid. Haddii aadan ahayn macbiil ku jira xerada qaxootiga, waxaad ka codsan kartaa kaalmo hoggaanka socdaalka.