U gudub macluumaadka ku jira
Seksuaaliterveys ja ehkäisy

Caafimaadka galmada iyo ka hortagga uurka

Waa la daabacay09.09.2022
Daryeelka caafimaadka dadweynaha iyo kan gaarka loo leeyahay ee Finland waxaa laga bixiyaa adeegyo la xiriira ka hortagga uurka, cudurada haweenka, helitaanka marxaladda hore ee kansarka, caafimaadka galmada ee ragga, madhaleysnimada iyo cudurada galmada.

Xaq miyaad u leedahay adeegyada caafimaadka dadweynaha? Faahfaahin dheeraad ah ka aqri bogga Adeega caafimaadka ee Finland.

Ka hortagga uurka

Cinjirka waxaad ka gadan kartaa dukaamada, kaalimaha shidaalka, dukaamada sigaarka iibiya iyo farmashiyayaasha. Uma baahnid warqadda dhakhtarku qoro si aad u hesho.

Si aad u hesho ka hortagga uurka ee hormaaniga ah waxaad u baahan tahay in dhakhtar kuu qoro. Qalabkan uurka looga hortago waa tusaale ahaan kaniiniyada e iyo kaniiniyada yaryar. Farmashiyayaasha ayaa lagu iibiyaa. Rugta caafimaadka ama xarunta dhakhtarka ee gaarka loo leeyahay ayaad ballan ka qabsan kartaa.

Dadka aan qaangaarin xittaa waxay ballan ka qabsan karaan dhakhtarka si ay u helaan daawooyinka ka hortagga uurka. Waalidkaa ruqsad ugama baahnid si aad hesho hesho warqadda dhakhtarka. Degmooyinka qaarkood lacag la’aan ayeey dhallinyaradu ku helaan ka hortagga uurka. Rugta caafimaadka ayaad arrintan weydiin kartaa ama kalkaalisada caafimaadka ee dugsigaada.

Haddii uu ka hortagga uurku shaqeyn waayo ama aad hilmaantay in aad ka hortag isticmaasho, waxaad farmashiyaha warqad dhatar la’aan ka gadan kartaa kaniiniga ka hortagga uurka galmada kaddib. Qaado kaniiniga sida ugu dhakhsaha badan galmada kaddib, ugu dambeyn 72 saacadood ka dib. Kaniiniyada qaarkood waxaa la qaadan karaa 120 saacadood galmada ka dib.

Caafimaadka galmada dumarka

Dhammaan dhakhaatiirka jooga rugta caafimaadku waxay sameeyaan baaritaanka cudurada haweenka. Weydii warar dheeraad ah rugtaada caafimaadka. Haddii aad dooneyso in ay dhakhtar dumar ah ku qaabisho, sheeg marka aad ballanta qabsaneyso. Haddii loo baahdo dhakhatarku wuxuu kuu qori karaa warqad uu kuugu gudbinayo bolikiliinikada dhakhtarka ku takhasuusan cudurada haweenka.

Waxaad sidoo kale ballan ka qabsan kartaa dhakhtarka cudurada haweenka ee gaarka ah. Markaas adiga ayaa dooran kara dhakhtarka ku qaabilaya. Adeegyada dhakhaatiirka gaarka ah waxay macaamilka ugu kacaan lacag aad uga badan tan kale.

Finland waxaa dumarka jira da’ cayiman oo la og yahay lagu sameeyaa baaritaan wadareed joogto ah. Waxaa la isku dayayaa in wakhti hore la helo kansarka naasaha iyo kansarka marinka ilmaggaleenka. Baaritaanka kansarka naasaha waxaa lagu sameeyaa 2 sano mar, dumarka jira da’da u dhexeysa 50- 69 sannadood. Baaritaanka kansarka marinka ilmaggaleenka waxaa lagu sameeyaa 5 sano mar, dumarka jira da’da u dhexeysa 30- 65 sannadood.

Caafimaadka galmada ragga

Waxaad ballan ka qabsan kartaa dhakhtarka rugtaada caafimaadka. Waxaad codsan kartaa haddii aad dooneyso in aad hesho qaabilaadda dhakhtar nin ah. Haddii loo baahdo dhakhatarku wuxuu kuu qori karaa warqad uu kuugu gudbinayo bolikiliinikada dhakhtarka ku takhasuusan cudurada habdhiska kaadida.

Waxaad sidoo kale ballan ka qasban kartaa xarunta dhakhtarka gaarka loo leeyahay. Adeegyada dhakhaatiirka gaarka ah waxay macaamilka ugu kacaan lacag aad uga badan tan kale.

Madhaleysnimada

Inta badan madhaleysnimada waa la daaweyn karaa. Madhaleysnimada waxaa qabi kara ninka ama naagta. Mararka qaar looma helo sabab cilmiga caafimaadka ah.

Haddii aad joojisay ka hortagga uurka sannad kadibna aadan uur qaadin, ballan ka qabso rugta caafimaadka ama dhakhtarka cudurada haweenka ee gaarka ah. Waxaa wanaagsan in lammaanuhu ay isu raacaan qaabilaadda. Dhakhtarka ayaa u qoraya warqadda gudbinta bolikiliinikada madhaleysnimada. Baaritaanka waxaa lagu ogaanayaa sababta uusan uurku u billaaban.

Daaweynta madhaleysnimada waxaa bixiya kiliinikooyinka dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Xaq u lahaanshaha daaweynta madhaleysnimada ee adeegyada dadweynaha waxaa saameyn ku leh tusaale ahaan da’da naagta.

Cudurada galmada

Haddii aad ka shakiso in aad qabto cudurka galmada, waxaad ballan ka qabsan kartaa rugta caafimaadka ama xarunta dhakhtarka ee gaarka loo leeyahay. Magaalooyinka qaarkood waxaa ku yaal bolikiliinikada cudurada galmada, halkaas oo cudurada lagu galmada lagu daweeyo. Weydii faahfaahin dheeraad ah rugtaada caafimaadka.

Isticmaalka cinjirka iyo waxyaabaha la isaga ilaaliyo galmada afka ayaa looga badbaadada cuduro badan oo dhinaca galmada ah.

Dadka dukumenti-laawayaasha ah iyo magangalyo-doonku xittaa waxay xaq u leeyihiin in ay daawo u helaan cudurada galmada. Haddii aad sharci la’aan ku joogto Finland waxaa laga dhici karta in aad daaweyn lacag ka bixiso.

Gudniinka wiilashada

Si fiican uga fikir in gudniinka loo baahan yahay. Haddii uu wiilka jiro da’ uu aragtidiisa ku sheegi karo, waa in isaga la weydiiyaa in uu doonayo gudniinka. Gudniinka lama sameyn karo haddii uu wiilku diido. Haddii uu wiilku leeyahay labo mas’uul, labada mas’uul waa in ay qoraal ku ogolaadaan gudniinka.

Haddii aysan jirin sabab dhinaca caafimaadka ah oo lagu sameeyo gudniinka, laguma sameyn karo gudniinka adeegyada caafimaadka ee dadweynaha. Markaas waa in aad adigu bixisaa kharashka gudniinka.

Dhakhtar oo kaliya ayaa gudniinka sameyn kara. Waa in lagu sameeyaa meel jeermisdilan. Dhakhtarku waa in uu ku dadaalaa yareynta xanuunka.

Weydii wararka dheeraad ah oo gudniinka ku saabsan rugta latalinta, dhakhtarka rugta caafimaadka, kalkaalisada caafimaadka ee dugsiga ama dhakhtarka dugsiga.

Gudniinka qodban ee dumarka

Gudniinka qodban ee gabdhaha lagu sameeyo dembi ayuu ka yaha Finland. Waxaa laga heli karaa ciqaab xabsiyeed sannado badan ah. Waxaa sidoo kale ah dembi in dalka dibaddiisa gabdhaha lagu soo sameeyo gudbiinka qodban.

Haddii qalliin noocan ah laguugu sameeyay, waxaa laguugu sameyn karaa qalliinka furista. Qalliin hagaajin ah xittaa in la sameeyo waa suurtagal. Weydii warar dheeraad ah rugtaada caafimaadka.

Macluumaadka deegaanka